แอนนา ตัดพ้อ เตรียมทิ้งทุกอย่าง ย้ายที่อยู่

ตั้งแต่ มี เรื่องของ ส า ว แตงโม นิดา ก็ทำให้หลายคน ย า ก ต่อการใช้ชีวิตในตอนนี้เพราะไม่ว่า

ใครที่ต้องการ สื บ หาความจริงหรือ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก็อาจจะไม่ ป ล อ ด ภั ย กับตัวเองทั้งนั้น

อย่างแอนนาเอง นอกจากเรื่องของแตงโมแล้ว ก็ยังมีเรื่อง ห ว ย ทิ พ ย์ ทำให้เธอ เ ค รี ย ด หนัก

ล่าสุด แอนนา ทีวีพูล เตรียม ย้ า ย ประเทศ แอนนา ลั่ น ทิ้ ง ทุกอย่าง ได้ โ พ ส ต์ ข้อความไว้ว่า

“ที่ผ่านมาแอนนาดู แ ล คนมากมายเลย รั บ งานไม่เลือกเพื่อทุกคนอยู่ ส บ า ย แต่หลังจากนี้

จ บ ค ดี นี้จะ ทิ้ ง ทุกอย่างทั้งงาน ทั้งชื่อเสียง ไปอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก กับ ส า มี ก็ เ ค ลี ย ร์ แล้ว

ต่อไปจะใช้ ชี วิ ต เพื่อตัวเองบ้างที่ผ่านมา เ ค รี ย ด มาก ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต ถูก พิ พ า ก ษ า ทุกวัน

ขอบคุณทั้งคนที่ ซั พ พ อ ร์ ต และไม่ ซั พ พ อ ร์ ต” เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการ ร ะ บายความ เ ค รี ย ด ออกมา

แอนนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *