ปิดตำนาน นายจันทร์ ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

รองสารวัต สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้รับ แ จ้ ง พบ ศ พ ชายนอน เ สี ย ชี วิ ต อยู่บนเก้าอี้ ใกล้ เ คี ย ง ท่ า เทียบเรือ ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้ประ ส า น แ พ ท ย์ รพ.พุ ท ธ โ ส ธ ร แล้วไป ต ร ว จ ส อ บ พร้อม

หน่วย กู้ ภั ย ฉะเชิงเทรา พอไปถึงที่ เ กิ ด เ ห ตุ พบ ศ พ ชายนอน ห ง า ย ทับผ้าห่มไม่สวมเสื้ออยู่บนเก้าอี้ เ ห ล็ ก ทราบชื่อ

คือ นายสมวงศ์ อายุ 67 ปี หรือ นายจันทร์ ห น ว ด เ ขี้ ย ว ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี บนพื้นข้าง ศ พ มีขวดตั้ง ย า กันยุง 2 ขวด

ตรวจสอบไม่พบ ร่ อ ง ร อ ย การ ถู ก ทำ ร้ า ย โดยชาวบ้าน ระบุ ลุงวงศ์ รัก สั น โ ด ษ มีบ้านพักเป็นหลักแหล่งแต่ชอบออกมาอยู่

คนเดียว มั ก จะมานอนอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ อั ธ ย า ศั ย ดี เป็นที่รักของชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่ ถือเป็น สัญ ลั ก ษ ณ์ ที่นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและ ต่ า ง ชาติเดินทางมาจะต้องมา ถ่ า ย รูปเก็บภาพไว้ เพราะมีความ โ ด ด เด่นในการไว้หนวดยาว เหมือน นั ก ร บ

หรือ ค ล้ า ย นายจันทร์ ห น ว ด เ ขี้ ย ว บ้านบางระ จั น “ใส่กางเกงขา ก๋ ว ย เสื้อสีแดง อั ก ข ร ะ ยืนถือ ด า บ ตากแดดบนสะพาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *