มิวกี้ เผย แยกทางกับสามี เพราะมีปัญหาสะสมมากมาย

“มิวกี้ ไปรยา” น า ง แ บ บ ดั ง และ ยู ทู บ เ บ อ ร์ โ พ ส ต์ ทำ แ ฟ น ๆ ช็ อ ก เ ผ ย ล ด สถานะ แดนนี่ ดานิเอล เ บ ล็ ส ซิ่ ง อ ดี ต พิ ธี ก ร ดี เ จ

ที่ทุกคนก็ เ ห็ น ว่า รั ก กั น ดี มาตลอด โดย ส า ว มิวกี้ได้ โ พ ส ต์ ภาพกับ ส า มี ว่า ข อ ใช้พื้นที่ ส่ ว น ตั ว ชี้ แ จ ง เรื่อง ร ะ ห ว่ า ง มิวกี้กับแดนนี่

ว่ามี ปั ญ ห า กันตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2564 จึง ตั ด สิ น ใ จ ข อ ถ อ ย ห่ า ง จากความ สั ม พั น ธ์ แบบ เ ดิ ม

ปั ญ ห า คือ เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ แต่ ส ะ ส ม มา น า น ทำให้ ไ ม่ มี ความ สุ ข จึง ข อ แ ย ก กัน น อ น อยู่บ้าน ค น ล ะ ชั้ น

แ ย ก หลายๆอย่างที่ เ ค ย ใ ช้ ร่ ว ม กัน เ ลี่ ย ง การเจอกัน ไป ไ ห น มา ไ ห น ด้ ว ย กัน มิวกี้ ข อ บ คุ ณ ทุกคนที่ รั ก และ ส นั บ ส นุ น

และ ข อ ให้ทุกคน เ ค า ร พ สิ ท ธิ์ และการ ตั ด สิ น ใ จ ของมิ้วกี้ใน ค รั้ ง นี้ มิวกี้ เ ลื อ ก ที่จะ บ อ ก ทุกคน ไ ม่ ได้จะ ป ก ปิ ด อ ะ ไ ร

ข อ เ ผ ชิ ญ วาม จ ริ ง จิ ต ใ จ บ อ บ ช้ำ ม า ก ไม่อยากให้ ม า ก ไ ป ก ว่ า นี้ และ ฝ า ก ถึงเพื่อนๆได้ เ จ อ มิวกี้

มิวกี้ เ ค ย พูดไว้ว่า ตั้ ง ใ จ จะไม่ ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ต ล อ ด ชี วิ ต ด้วย ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ จิ ต ใ จ อ่ อ น แ อ จึงไม่ ส า ม า ร ถ ทำใน สิ่ ง ที่ เ ค ย ตั้ ง ใ จ ไว้ได้

ภาพของ มิวกี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *