มิวกี้ ไปรยา ทำแฟนๆช็อก ประกาศแยกกับสามี

“มิวกี้ ไปรยา” น า ง แ บ บ ดั ง และยู ทู บ เ บ อ ร์ ที่ ใ ค ร ๆ ต่ า ง รู้ จั ก และ ติ ด ต า ม โ พ ส ต์ ทำ แ ฟ น ๆ ช็ อ ก

ประ ก า ศ ล ด ส ถ า น ะ แดนนี่ ดานิเอล เ บ ล็ ส ซิ่ ง อ ดี ต พิ ธี ก ร ดี เ จ ที่ทุกคนก็ เ ห็ น ว่า รั ก กั น ดีมา ต ล อ ด

โ ด ย ส า ว มิวกี้ได้ โ พ ส ต์ ภ า พ กับ ส า มี ว่า ข อ ใช้พื้นที่ ส่ ว น ตั ว ชี้ แ จ ง เรื่อง ร ะ ห ว่ า ง มิวกี้กับแดนนี่

ว่ามี ปั ญ ห า กันตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2564 จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ข อ ถ อ ย ห่ า ง จากความ สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ดิ ม

ปั ญ ห า คือ เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ แต่ ส ะ ส ม มา น า น ทำให้ ไ ม่ มี ค ว า ม สุ ข จึง ข อ แ ย ก กัน น อ น อยู่บ้าน ค น ล ะ ชั้ น

แ ย ก หลายๆ อ ย่ า ง ที่ เ ค ย ใช้ ร่ ว ม กัน เ ลี่ ย ง การ เ จ อ กัน ไป ไ ห น มา ไ ห น ด้วยกัน มิวกี้ ข อ บ คุ ณ ทุกคนที่ รั ก และ ส นั บ ส นุ น

และ ข อ ให้ทุกคน เ ค า ร พ สิ ท ธิ์ และการ ตั ด สิ น ใ จ ของมิ้วกี้ในครั้งนี้ มิวกี้ เ ลื อ ก ที่จะ บ อ ก ทุกคน

ไม่ได้จะ ป ก ปิ ด อ ะ ไ ร ข อ เ ผ ชิ ญ ความ จ ริ ง จิ ต ใ จ บ อ บ ช้ำ มาก ไม่อ ย า ก ให้มากไปกว่านี้

และ ฝ า ก ถึงเพื่อนๆได้ เ จ อ มิวกี้ มิวกี้ เ ค ย พู ด ไว้ว่า ตั้ ง ใ จ จะไม่ ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ต ล อ ด ชี วิ ต

ด้วย ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ จิ ต ใ จ อ่ อ น แ อ จึง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำในสิ่งที่ เ ค ย ตั้ ง ใ จ ไว้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *