เฟซแตงโมไม่มีหยุด โพสต์เสียง ลั่นน่ากลัว

อยู่ๆ ด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา ก็มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อีกครั้ง จน ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส

ที่หลายคนต่างให้ความ ส น ใ จ อย่างมาก เนื่องจากด้านเ ฟ ซ บุ๊ ค แตงโม ได้มีการ ป ล่ อ ย ภาพและ วี ดี โ อ

ช่วงวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ แตงโม ตกน้ำ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคย เ ห็ นมากก่อน และเป็นภาพที่อยู่ใน เ ค รื่ อ ง มื อ ถื อ

ของแตงโม ได้มี ท ย อ ย ลงภาพและ ค ลิ ปอ ย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ ป ล่ อ ย ภาพที่เป็น ใบ ห น้ า ของแตงโม

ที่ ด ว ง ต า ทั้งสองข้างมี ร อ ย ช้ำ และด้านหลังก็มี ร อ ย แ ผ ล ที่ว่า คือวันที่ตนถูก ทำ ร้ า ย จากใคร ชี้ แ จ ง หน่อย

พอมาเช้าวันนี้ 23/05/65 ก็ได้เผยภาพที่มีแตงโม แซน กระติก นั่งอยู่บนเรือ ที่ระบุว่า เพื่อน 5 คนดื่ ม หมด

แตงโมไม่ค่อย ดื่ ม แต่ทำไมมี แ อ ล ก อ ฮ อ ล ใน ผ ล ต ร ว จ แตงโม 93 mg% พูดความ จ ริ ง หน่อย

ถ้า สั ง เ ก ตดีๆ จะเห็นว่า โ พ ส ต์ ทุกอันจะลงท้าย ไ อ้ เ พื่ อ น รั ก ตลอด จากนั้นได้มีการลง ค ลิ ป เ สี ย ง

บุคคล 2 คนกำลังคุยกัน โดย จั บ ใ จ ความได้ว่า น่ า ก ลั ว อะ A มาทิ้ง แ บ บ นี้เดี๋ยว ใ ค ร ก็มาเจอ B ส ง ส า รมัน A จะไป เ จ อที่ ปั๊ ม ทำไม

โพสต์ดังกล่าว

ค ลิ ป เสี ย ง

รอย แ ผ ล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *