เฟซบุ๊คแตงโม เคลื่อนไหวไม่หยุด ปล่อยคลิปเสียงน่ากลัว

จากกรณีทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ แตงโม นิดา ที่อยู่ๆก็ ก ลั บ มา เ ค ลื่ อ นไ ห ว อีกครั้ง  ที่ออกมาเผยภาพต่างๆและ ค ลิ ป

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้นวันที่ แตงโม พ ลั ด ต ก น้ำจน เ สี ย ชี วิ ต ยิ่งทำให้ ช า ว เ น็ ต ต่างให้ความ ส น ใ จ เป็นอย่างมาก

เนื่องจากภาพที่ถูก ป ล่ อ ย มานั้น ไม่เคยมีใครเคย เ ห็ นและเป็นภาพจาก มื อ ถื อ ของแตงโมอีกด้วย

สำหรับทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของแตงโมนั้น ก็ยังมีการ โ พ ส ต์ ต่อ เ นื่ อ ง อยู่ตลอด เหมือนเป็นการที่ ต้ อ ง ก า ร คนบนเรือ 5 คน

ออกมา พู ด ค ว า ม จ ริ ง โดยได้ปล่อยภาพที่เห็นขาเป็น ร อ ย ช้ำ ซึ่งบอกว่า ขา เ จ็ บ จะไปนั่งฉี่ ท้ า ย เ รื อได้ไง

ต่อมาก็ได้เผยภาพที่ใ บ ห น้ า ของแตงโม ตรงรอบ ข อ บ ต า ช้ำ ทั้งสองขา ที่ระบุว่า วันที่ โ ด น ทำ ร้ า ย จาก ใ ค รกัน

ช่วย บ อ ก ห น่ อ ย แล้วก็ยังมี ภ า พ ด้านห ลั ง เป็น ร อ ย แ ผ ล ด้วยและมาช่วงเช้าของวันนี้ 23/5/65 ก็ได้เผยภาพ

ที่มีแตงโม แซน กระติก นั่ ง อยู่ บ น เ รื อ ระบุว่า จะเห้นว่าแตงโม ไ ม่ ค่ อ ย ดื่ ม แต่เพื่อน 5 คน ดื่ ม กั น ห ม ด

แต่ทำไม ผ ล ต ร ว จ แอล กอ ฮอล ถึงอยู่ที่แตงโมคนเดียว 95mg% พูดความ จ ริ ง กันหน่อย จากนั้นก็ได้มีการเผย ค ลิ ป เ สี ย ง

ที่กำลังคุยกัน ที่ จั บ ใ จ ค วา ม ได้ ทำ น อ งว่า น่ า ก ลั ว A ทิ้ ง แ บ บ นี้ เ ดี๋ ย ว ใครก็เจอ B สง ส า ร มัน A จะไป นั ดเ จ อ ที่ ปั๊ ม กันทำไม

โพสต์

ร อ ย แ ผ ล

ขามี ร อ ย ช้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *