ดายศ พี่ชายแตงโม ประกาศข่าวดี กำลังจะมีน้อง

เรียกว่า ยังอยู่ ใ น ใ จ และความ ท ร ง จำ ของใครหลายคน สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา

ที่ จ า ก ไปอย่างไม่มีวัน ก ลั บ โดยเหล่าบรรดาแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต ต่างยัง ติ ด ใ จและ ค า ใ จ

ในเรื่องของ ค ดี อยู่มาก พ ย า ย า ม ที่จะออกมา เ รี ย ก ร้ อ ง ความเป็น ธ ร ร ม ให้แก่เธอ

แต่ก็ เ ห ลื อ เ ว ล า อีกไม่นาน ที่จะถึงวัน พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ของแตงโม ที่จะ จั ด ขึ้ นในวันที่ 24/05/65

ล่าสุด ทางด้าน ต่อย ดายศ พี่ชายของแตงโม ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

ที่เป็นการ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ดี ที่ เ กิ ด กับครอบครัว นั่นคือ ภ ร ร ย าของตนกำลังตั้ง ค ร ร ภ์ ซึ่งสร้างความ ดี ใ จ

ให้แก่ ค ร อบ ค รั ว เป็นอย่างมาก และด้านคุณต่อย ยังมีการ โ พ ส ต์ ภาพที่ไป ทำ บุ ญ ให้กับ คุณตา คุณยาย

และน้องแตงโม อีกด้วย งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ก็ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ดเ ห็ น และ ยิ น ดี กันมากมาย

แตงโม

พี่ชาย กับ แตงโม

ผล ต ร ว จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *