อัจฉริยะ ปัดไม่ได้ร่วมมือกับ บังแจ๊ค ลั่นมีคนส่งหลักฐานให้

ทางด้านนายอัจฉริยะ ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อัด ค ลิ ป ลงยูทูปถึง กรณีที่ถูกทนายตั้ม กล่าวว่าตนนั้นได้นำเอกสารไปร่วมมือกับบังแจ๊คและแม่แตงโม

โดยอยากชี้แจงว่า ตลอด เ ว ล า ที่แตงโม เ สี ย ชี วิ ต ตนยังไม่เคยได้ เ จ อ และ คุ ย กับแม่ของแตงโมเลย ให้ไปถามแม่แตงโมได้เลย

ส่วนเรื่อง มื อ ถื อ ของแตงโมนั้นถูกส่งให้ ตำ ร ว จ เพื่อ ต ร ว จ พิ สู จ น์ และได้ส่ง คื น ให้กับแม่แตงโม แต่ภาพที่ ห ลุ ด ออกมานั้น มาจาก มื อ ถื อ แตงโม

จึงอยากให้ไปถามแม่ว่าเคย ม อ บ อ ะ ไ ร หรือ พู ด คุ ย กับตนหรือไม่ ทั้งนี้ได้เผยว่า ท น า ย ตั้มอย่ามา มั่ ว ตนไม่เคย ยุ่ ง เ กี่ ยว กับบังแจ๊ค

เพราะ บุ ค ค ล ไม่มี ร า ค า ตนนั้นได้รับ ห ลั ก ฐ า น มาจากคนบน เ รื อ เป็นการผ่าน ตั ว แ ท น ส่งให้ แต่ตนขอไม่ บ อ ก ว่ า คือใคร ซึ่งได้รับ เ อ ก ส า ร เป็น ข้ อ มู ล

ตนนั้น มีของ ดี ยิ่งกว่าที่เปิดอยู่ มี ค ลิ ป ทำ ร้ า ย กันบนเรือ อย่า โ ย น ความ ชั่ ว ให้คนอื่น ไม่เคยไปยุ่งกับ ท น า ย ตั้มและ บั ง แ จ๊ ค

ช่วงบ่ายวันนี้จะมี ป ร ะ ชุ ม ทีม และวันที่ 23/5/65 เ ว ล า 10.00 น. จะไปยื่นกมธ.สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน ที่ วุ ฒิ ส ภ า เพื่อให้มี คำ สั่ ง ไปที่รมว. ยุ ติ ธ ร ร ม

เพื่อนำเรือ ต ร วจ ส อ บ หา ค ร า บ เ ลื อ ด อีกครั้ง แล้วสิ่งที่ตนจะทำนั้นคือ จะยื่น ห ลั ก ฐ า น วิ ดี โ อ ต่อ ดี เ อ ส ไ อให้เป็น ค ดี พิเศษ หรือถ้า อั ย ก า ร จะให้เป็น พ ย า น ร่วมก็ยินดี

แม้ พ ล ดี จะ ป ล่ อ ย ข อ ง ออกมาแล้ว จากนั้นด้านอัจฉริยะ ได้เผยต่อว่า ค ดี ห ว ย 30 ล้าน ถ้าตนไม่ป ล่ อ ย ค ลิ ป ออกมา ทนายตั้มจะมีชื่อ เ สี ย ง แ บ บ นี้ หรอ ไม่ใช่ ดั ง เพราะใช้ ฝี มื อสู้ ค ดี

อัจฉริยะ

ทนายตั้ม

ชมคลิป..คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *