ทนายตั้ม เฉลยแล้ว ใครโพสต์เฟซบุ๊คแตงโม

จาก ป ร ะ เ ด็ น ที่ทำให้หลายคนต่าง ส น ใ จ อยู่ในขณะนี้ นั่นคือ การ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ของเฟซบุ๊ค น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา

ที่จู่ๆก็ ก ลั บ มาการโพสต์ภาพต่างๆ และ ค ลิ ป ในวัน เ กิ ด เ ห ตุ ที่แตงโม พ ลั ด ตกน้ำ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ง ค ลิ ป วี ดี โ อ เป็นช่วงที่

กระติกกำลังจะเดินขึ้น เ รื อ แต่มี ค ลื่ น พ ลั ด ตลอด ซึ่งได้ระบุว่า ขนาด จ อ ด เฉยๆ ยังต้องให้ผู้ ช า ย ช่ ว ย จั บ 2 คน

อย่าใส่ ร้ า ย กัน ฉี่ ท้ า ย เ รื อ ไม่ได้หรอก แถม ใ ต้ โ พ ส ต์ นั้นได้มีการ เม้ น ต์ รูปภาพ สาวที่กำลัง อ้ า ป า ก แล้วมีย า ห ล า ย เม็ด เทลงมา

จากนั้นเฟซบุ๊คดังกล่าวก็ถูกปิด ต่อมาด้าน ท น า ย ตั้มได้ออกมาเผยว่า แม่ได้ให้คน ติ ด ต่ อ ไปหา ช่วงที่อยู่ ฝ รั่ ง เ ศ ส

ทำนองว่า ไม่พอใจที่ ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย คนเดิม จึงว่ารอให้ ก ลั บ มาก่อน แล้วอยู่ๆก็มีการ อ อ น ไ ล น์ สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล ของแตงโมรัวๆ

ส่วนตัวเลยว่า แม่น่าจะได้คนใหม่ มาช่วยวางแผน ต อ บ โ ต้ แล้ว พร้อมทั้งทิ้งท้ายว่า ถ้าอยากรู้ อ ะ ไ ร ให้ไปถามแม่

ล่าสุด ทางด้าน ท น า ย ตั้มได้มา เ ม้ น ต์ ต่อจากโพสต์ตัวเองว่า ข้ อ มู ล และ มื อ ถื อ ถูกส่งให้ อ ดี ต เพื่อนรัก ท น า ย เดชา

เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย จึงถูกต่อไปให้บังแจ็ค ที่อยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ปั่ น ก ร ะ แ สต่อ เพราะฉะนั้นถ้าใครเคย คุ ย ไ ล น์

กับแตงโม ก็อาจจะ ห ลุ ด ออกมา เ รื่ อ ยๆ ขอร้อง อย่าเอา ข้ อ มู ล ส่วน บุ ค ค ล มาเล่น เพื่อความ ส นุ ก เลย

เม้นต์

โพสต์

ท น า ย ตั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *