แม่ เผยแล้ว ใครเล่นเฟซแตงโม ทะเลาะกระติกก่อนลงเรือ

วันนี้ 22/05/65 เวลา 16.20 ทางด้านนางภนิดา คุณแม่ของนั ก แ ส ด ง แตง นิดา ได้ออกมาเผยกับ สื่ อ กรณีที่มี ก ร ะ แ ส ข่ า ว ว่า

ตนได้นำ ร หั ส โ ซ เ ชี ย ล ทั้งเฟซบุ๊ค ไอจีของแตงโม ให้กับ บุ ค ค ล หนึ่ง จนเป็น เ ห ตุ ให้มีความ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เกิดขึ้น

โดยทางด้านคุณแม่ภนิดา เผยว่า ตนไม่เคย ร หั ส เ ฟ ซ กับ ไ อ จี ให้กับนายอัจฉริยะ เพราะตนไม่เคย รู้ จั ก กันเลย และไม่มี เ บ อร์ โทร ไม่จำเป็นต้อง โ ท รไป

ทั้งนี้ได้ ยื น ยั น ว่าไม่มีการเปลี่ยน ท น า ย ค ว า ม แน่นอน เนื่องจากตนและ ท น า ย เดชา สนิทจน ก ล า ย เป็นเพื่อนไปแล้ว

และส่วนที่ว่าตนได้ ติ ด ต่ อ ไปหา ท น า ย ตั้มที่ ฝ รั่ ง เ ศ ส นั้น ไม่เป็น ค ว า ม จริง ตนไม่ เ งิ น มากพอที่จะโทรไป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

และตนกับ ท น า ยตั้มเจอกันครั้งสุดท้าย ตอนงาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย แตงโม แล้วขอฝากถึงทนายตั้ม ให้หยุด ส ร้ า ง เรื่อง เ คื อ ง แต่ไม่ โ ก ร ธ

ถ้าจะมา ร่ ว ม ง า น ศ พ แตงโมก็มาได้ และด้านแม่ภนิดายังเผยต่อว่า ตนมี ข้ อ มู ล ใหม่ จากเพื่อน ส นิ ท ของแตงโมที่ เ รี ย น มาด้วยกัน ไว้ ใ จ ได้ ว่า

เมื่อ 3เดือนก่อน แตงโมกับกระติก ท ะ เ ล า ะ กัน เพราะกระติกหา ง า น ไม่ได้ แตงโมจึงให้แอนนามาเป็น ผู้ จั ด ก า ร จึงทำให้กระติกไม่ พ อ ใ จ ร า ยไ ด้ หาย

เลย ท ะ เ ล า ะกัน และกระติก เ ก็ บ ของ แยกไปอยู่ ข้ า ง น อ ก แต่พอวัน เ กิ ด เ ห ตุ กระติกได้ทักมาชวนแตงโมลง เ รื อ ด้วยความที่แตงโม รั ก เพื่อนเลย ต ก ล ง ไป

แล้วตนก็เชื่อว่า กระติก ว า ง แ ผ นเ พื่อให้แตงโมมาลง เ รื อ จน เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ด้านแม่ภนิดา ยังเชื่อว่า ที่ สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล ของแตงโมมีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว นั้น

เป็นแตงโม ที่โ พ ส ต์ เอง จากก่อนหน้านี้ มี ร่ า ง ท ร ง มาบอกว่า แตงโม ห น า ว หิว และทุกครั้งที่แตงโมมาหา จะมาพร้อมกับ ก ลิ่ น ด อกกุ ห ล า บ และ หั ว เ ร า ะ

แม่ภนิดา

กระติก กับ แตงโม

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *