แม่น้ำหนึ่ง ไลฟ์สด ให้เลขเข้า

เรียกได้ว่า ถู ก ใจ แ ฟ น ค ลั บ หลัง แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ไ ล ฟ์ ส ด หลังผล ส ล า ก กิ น แบ่งรัฐบาล

วันที่ 16 พ.ค.65 อ อ ก เลข ท้ า ย 2 ตัว คือ 06 แ ฟ น ค ลั บ พากัน ก รี๊ ด ลั่ น

 

เพราะ แม่น้ำหนึ่งให้ไว้ใน ก ลุ่ ม วีไอพี ร า ย ปีเท่านั้น เข้า ต ร ง ๆ

พร้อมทั้งยัง ก า รั น ตี ด้วยว่า 6 มา ล้ า นเ ป อร์ เ ซ็ น ต์ แต่ในขณะเดียวกัน

ก็มีบางคน ต่ อ ว่ า เพราะ ไม่ได้อยู่ใน ก ลุ่ ม และไม่ ถู ก ห ว ย พร้อมทั้ง ต่ อ ว่า

คนที่เข้า ไ ล น์ กัน รั ว ๆ ว่า ถู ก ห ว ย เป็นหน้าม้าด้วย โดยแม่น้ำหนึ่ง ชี้ แ จ ง ว่า

กลุ่ม วี ไ อ พี ปกติ ลงเลข ธู ป อย่างเดียว จะให้แบบนี้ต่อไป ดี ใ จ กับคนที่ได้

และคนที่เข้ามา ด่ า เพราะ ห ว ย เข้าก็ ด่ า ไม่เข้าก็ ด่ า ชิ ล ๆ

แม่น้ำหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *