ชมพู่ เผยชุด น้องแอบิเกล เจ้าแม่แฟชั่นชัดๆ

สำหรับ น า  ง เ อ ก ซุ ป ต า ร์ ชื่อ ดังลูกสาม อย่าง ชมพู่ อารยา กับ หนุ่มนัก ธุ ร กิ จ ห ล่ อ น็อต วิศรุต

ที่ทางด้านสาวชมพู่ เพิ่ง ค ล อ ด ลูกสาวตัว น้ อ ย ท า ย า ท ห มื่ น ล้ า น น้องเกล แอบิเกล

เริ่มจะเข้า เ ดื อ น ที่สอง ต้องบอกเลยว่า กำลัง น่ า รั ก แ ก้ ม ป่ อ ง แถมยังเป็น ข วั ญ ใ จของ แ ฟ น ค ลั บ จำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางด้านพี่ชายทั้งสอง พี่ ส า ย ฟ้ า พี่ พ  า ยุ ก็ยังช่วยกัน ดู แ ล เ ลี้ ย ง น้องสาวเป็นอย่างดีด้วย

และคุณแม่ชมพู่ก็มักจะเผยภาพ โ ม เ ม้ น ต์ น่ า รั ก ๆ ของลูกทั้ง ส า ม คนให้ชมกันอยู่ เ รื่ อ ยๆ

ผ่านทางช่อง โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว ล่าสุด ด้าน ชมพู่ อารยา ได้นำภาพ ร ะ ห ว่ า ง ที่ลูกสาว น้องเกล

กำลัง น อ น ห ลั บ พ  ริ้ ม อยู่ในเปล พร้อมกับ แ ต่ ง ตั ว ใส่ชุด แ ฟ ชั่ น มี โ บ ว์ ใ ห ญ่ ใส่ที่หัว

เรียกว่าไม่ ผิ ด ห วั ง จริงๆ สมแล้วกับเป็นลูกสาว เ จ้ า แ ม่ แ ฟ ชั่ น อย่าง แ ท้ จ ริ ง ทำเอาบรรดาแฟนๆและชาว เ น็ ต

ที่เห็นนั้นต่าง ชื่ น ช  ม ความ น่ า รั ก และ เ อ็ น ดู สาวน้อยกันเป็นแถว แ บ บ นี้ ไม่ ห ลง รั ก อย่างไงไหว

ลูกสาวคนเล็ก

พี่สายฟ้า กับ น้องเกล

แอบิเกล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *