กองสลากพลัส เตรียมแจ้งความ กองสลากทิพย์

พั น ธ์ ธวัช น า ค วิทธิ์ กอง ส ล า ก พลัส เตรียม แ จ้ ง ความ เ อ า ผิ ด ห ว ย ทิ พ ย์ โดยเริ่มเรื่องจากมี ลู ก ค้ า มา

แ จ้ ง ว่าได้ ซื้ อ ล อ ต เตอรี่กับ เ ว็ บ ไ ซ ต์ หนึ่ง ทำไมเหมือนกันเลยและก็ได้ ซื้ อ ด้วย ส รุ ป คือใบเดียวกัน

แต่เป็นแค่รูปภาพไป โ พ ส ต์ ห ล อ ก ข า ย แต่ทางกอง ส ล า ก พลัส ก่อนจะทำการ ซื้ อ ต้องกด ย อ ม รั บ

การส นั บส นุ น กอ ง ส ล า ก พลัสก่อน ไม่งั้น เ ว็ บ ไ ซ ต์ จะ เ ด้ ง ออก แต่ก็ได้ไปที่ สน.ทอง ห ล่ อ และทำการ

แ จ้ ง ความ ห ว ย ทิ พ ย์ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สั ง เ ก ต ได้จากเลขที่กับชุดที่ เลข และ สั ญลั ก ษ ณ์ จะไม่เหมือนกัน

ซึ่งใบที่เหมือนกันเป็นของ เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ ช ค ดี ล อ ต เตอรี่.com จึง ค า ด ว่า เขาน่าจะ ส แ ก น แล้ว เ อ า

ใบจริงมา ข า ย พอมีคนไป ซื้ อ ก็เลยทำให้ เ กิ ด ความ เ สี ย ห า ย  แ จ้ ง มากอง ส ล า ก พลัส ถ้า เ กิ ด ลูกค้า ถู ก

จะมี 2 ส่วน คือเขายอม จ่ า ย เองกับไม่ยอม จ่ า ย เลย แบบที่เขาทำกัน และที่ เ กี่ ย ว กับ ด า ร า คน ดั ง

คือมีคนหนึ่งเป็น ceo คือ แอนนา อีกคนหนึ่งเป็น ผู้ บ ริ ห า ร คือ ต๊ะ บอย ส เ ก๊ า ท์

และใช้ตัวเองทำการ ต ล า ด มีระบบ ตั ว แ ท น มี ค่ า สมัครตัวแทนถึง 400 บ า ท เลยคิดว่าไม่น่าใช่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *