เก่ง ชาติชาย เผยช่วงนาทีเกือบตาย ที่รอดเพราะสิ่งนี้

เรียกว่าเป็น นั ก แ ส ด ง มากความ ส า ม า ร ถ อีกคนเลยก็ได้ อย่าง เก่ง ชาติชาย ที่ไม่ว่าจะ แ ส ด ง บ ท บ า ท ไหน ก็ตี บ ท แ ต ก ทีเดียว

และไม่ว่า เ ว ล า จะผ่านมานานแค่ไหน เจ้าตัวก็ยัง ห ล่ อ ล่ำ เหมือนเดิม ล่าสุดด้าน เก่ง ชาติชาย ได้มาร่วม พู ด คุ ย เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง

ผ่านร า ย ก า ร ทางช่อง 34 ที่มี ดี เ จ อ๋อง เขมรัชต์ กับ ลิตา อินท์ชลิตา เป็น พิ ธี ก ร โดยได้เล่าถึงเรื่องราว ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ เ กื อ บ เอา ชี วิ ต ไม่ ร อ ด

โดยคุณเก่งเผยว่า ตนเป็นคนขี่ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ด์อยู่ ก็ใช้ชีวิตปกติ และจะขับขี่ เ ส้ น ท า ง ที่ใช้เป็น ป ร ะ จำ

แต่มีวันนั้นความ รู้ สึ ก ตัวเอง เ ห มื อ น ไม่อยากไปไหน และมัน เ ห มื อ น มี อ ะ ไ ร ด ล ใ จ ให้เราออกไป ซึ่งปกติจะเป็นคนที่ ชั ด เ จ น มา ก

 

ถ้าไม่ขี่ก็คือไม่ขี่เลย พอออกไปก็เหมือน รู้ สึ ก ใ จ ห วิ ว ก็ไม่ค่อยได้ใส่ พ ร ะ แต่วันนั้นพ่อให้ ห ล ว ง ปู่ ทวดมา ตนจึง ก ลั ด ไว้ที่คอ เ สื้ อ

ก็อยากเอา ท่ า น ไปด้วย และ ร ะ ห ว่ า ง ที่ขี่ ก ลั บ บ้ า น ก็ลืมว่าตรงนั้นมันเป็นทาง โ ค้ ง ก็เลย แ ห ก โ ค้ ง ทั้งที่ขี่มาเป็น 20 ปี

ตน ต ก ล ง จากร ถและ ก ลิ้ ง บนถนน 4 รอบ หัว ก ร ะ แ ท ก พื้น แล้วอยู่ๆก็ ต วั ด ตัว ขึ้นมายืน ก็เดินเข้า ข้ า ง ท า ง หันไปเจอ ป ร ะ ตู ทางเข้า วั ด พอดี

โค้งนั้นคน ต า ย เ ย อ ะ เพราะมันไม่ค่อยรับกับ ทั ศ น วิ สั ย ของการ ขั บ ร ถ สุดท้ายตนก็แค่ ถ ล อ ก เท่านั้น อีกทั้งตนเชื่อว่าที่ ร อ ด มาได้

ก็เพราะ พุ ท ธ คุ ณ ห ล ว ง ปู่ ทวด เนื่องจากตนก็มานั่งดูรูปที่กลุ่มน้อง ฮ า เ ล่ ถ่ายไว้ จึงเห็นภาพนั้นมี จุ ด ขาวๆรอบตัว มีแค่กับตนเท่านั้น คนอื่นไม่มี

และเป็น แ บ บ นี้ ก่อนและหลัง เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ เป็นเหมือน จุ ด ข า ว ค ร อ บที่ตัวเลย มันก็ต่างที่ ต่าง เ ว ล า ด้วย จึงทำให้เชื่อว่า

เป็น ลู ก แ ก้ ว ของ ห ล ว ง ปู่ ท ว ด ครอบตัวอยู่ เพราะ ห ม ว ก กั น น็ อ ค ก็ แ ต ก จากที่หัว ก ร ะ แ ท ก พื้น ถุ ง มื อ รองเท้าขาด สร้อยที่ใส่ก็ ก ร ะ เ ด็ น ออกไป มีแต่ ห ล ว ง ปู่ทวดที่ ก ลั ด ไว้ยังอยู่

เก่ง

ชาติชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *