อดีตศัลยแพทย์ เปิดเผยความจริงรอยแผลที่ขา แตงโม

พ.อ.นพ. ธวัชชัย อ ดี ต ศั ล ย แ พ ท ย์ ก็ได้ไปรู้ความจริงบางอย่างใน ค ดี ของแตงโม นิดา

ทำให้ไม่สามารถอยู่ เ ฉ ย ได้ ก็เลยประ ก า ศ สู้อย่าง สุ ด ตัว จ น กว่าความ จ ริ ง เรื่องนี้จะ ป ร า ก ฏ

หลังๆก็เลยพ ย า ย า มเผยความจริงเกี่ยวกับ แ ผ ล ที่ เ กิ ด บน ร่ า ง กายของแตงโม

ซึ่งล่าสุดเหมือนว่าจะ คื บ หน้ามากกว่าเดิม โดย เ จ้ า ตัวได้มีการ ท ด ล อ ง ใช้ มี ด พั บ โดยทดสอบ

กับเนื้อหมูที่ ค ล้ า ย กับขาของมนุษย์ แถมเปิด ค ลิ ป คนบนเรือด้วย ลักษณะ ท่ า ทางเหมือนกันเลย

อ ย่ า ให้ เ กิ ด ความ ส ง สั ย จ น นานเกินไป ไม่เหมือนตรงไหนให้เอา ป า ก กามาวน หลังจากนั้นก็ได้เผย

ข้อ สั ง เกต ค ลิ ป คนบนเรือ ว่าเห็นคนใส่แว่น ยื่ น เครื่องดื่มให้อีกคน เหมือน เ ปิ ด จุ ก แ ช ม เ ป ญ

และก็มีการใช้ มี ด ตัดฟอล์ยที่ หุ้ ม กับ ป า ก ขวด ทำให้เป็นไปได้ว่าเป็นการ เ ปิ ด ขวดนั่นเอง

โดย มี ด พั บ นี้เป็นที่รู้จักดี โดย มี ด มีความ ค ม มาก แต่ ร า ค า ค่อนข้างสูง เป็นที่นิยมที่เอาไว้

พ ก ติดตัวสำหรับกลุ่ม ไ ฮ โ ซ ที่ชอบทำกิจกรรม ท้ า ทาย โดยตอนนี้ อ ดี ต ศั ล ย แ พ ท ย์

กำลัง เ ร่ ง การ ท ด ลองกับเนื้อหมูอยู่ ถ้าหากได้ข้อ ส รุ ป แล้วจะรายงานอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *