หมอปลา โวยลั่น ไม่ร่วมงาน นุ้ย หม่ำ บอล

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ห ม อ ปลาได้นำเหล่า นั ก ข่ า ว บุ ก ไปที่ สำ นั ก ห ล วง ปู่แสง เพื่อ ต ร ว จ ส อ บ

และก็เกิด ก ร ะ แ ส ตี ก ลั บ ทำให้ นั ก ข่ า ว สาวช่อง เ วิ ร์ ค พอยท์ ถูก ไ ล่ อ อ ก เนื่องจาก แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ไม่ เ ห ม า ะ ส ม

ล่าสุดทางด้านหมอปลา ได้ออกมาเผยว่า พอตนรู้ว่าน้อง นั ก ข่ า ว คนดังกล่าว โ ด น ไ ล่ อ อ ก

ตนก็รีบ ติ ด ต่ อ ไปหา ผู้ บ ริ ห า ร ทันที เพื่อที่จะ อ ธิ บ า ย ให้ฟัง แต่ทางนั้นไม่ฟัง ตนต้อง รั บ ผิ ด ช อ บ เรื่องที่

ทำให้น้อง โ ด น ไ ล่ อ อ ก เพราะมัน เ กิ ด จากตน ไม่ได้ เ กิ ด จากน้อง จากนี้ตนก็ต้อง แ ส ด ง ความ รั บ ผิ ด ช อ บ

ด้วยการไม่ขอ ร่ ว ม ง า น กับช่องนี้อีกต่อไป ต้อง ข อ โ ท ษ หม่ำ นุ้ย บอล และทุกคนที่ เ ค ย ร่ ว ม งานด้วย

ไม่ว่าจะเป็น ร า ย ก า ร ใดที่ ติ ด ต่ อ มา ตนจะไม่เข้าไป ยุ่ ง กับช่องนี้เด็ดขาด ส่วนเรื่องของ นั ก ข่ า ว สาวนั้น

ตน จะ รับ ผิ ดช อ บ ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ยี ย ว ย า นั ก ข่ า ว ที่ถูก ไ ล่ อ อ ก เป็น เ งิ น เท่ากับที่เคยได้รับแต่ละ เ ดื อ น และพร้อมให้ จนกว่าจะหา ง า น ใ ห ม่ ได้

หมอปลา

 

หม่ำ

บอล นุ้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *