สุดเศร้า หนุ่มดวงเฮง เสียชีวิต เสี่ยปาน 30 ล้าน

สำหรับหนุ่มชาว อุ ด ร ธ า นี ด ว ง ดี ที่ถูก ร า ง วั ล ที่1 ง ว ดวันที่ 16/9/58 ห ม า ย เ ล ข 743148 จำนวน 5 ใบ

เ งิ น จำนวน 30 ล้าน ทำให้ชีวิต พ ลิ ก ผั น กลายเป็น เ ศ ร ษ ฐี ทันที ต่อมาทางด้าน เ สี่ ย ปาน ได้ออกมาเผยว่า

ตนได้ เ ลิ ก ร า กับภรรยาและ แ ย ก ท า ง กัน ส่วนลูกนั้นตนยังส่ง เ สี ย เลี้ยงดู จากนั้น เ สี่ ย ปานได้นำ เ งิ น ไปซื้อที่ดิน

แถวบ้านเกิดเพื่อใช้ทำไร่ทำนา พร้อมกับสร้างบ้านอยู่คนเดียว ไม่ได้มีครอบครัวใหม่ ด้วยความที่ เ สี่ ย ปานเริ่ม ป่ ว ย

หลายโรค จึงมาช่วยพี่สาว ข า ย ก๋วยเตี๋ยว จนกระทั้งล่าสุด ได้รับ แ จ้ ง ข่ า ว ร้ า ย จากญาติ นายยงยุทธ วัย 45 ปี

ชาว อุ ด ร ธ า นี หรือ เ สี่ ย ปาน 30 ล้าน ที่หลายคนต่างรู้จักกัน ว่า วันนี้13/5/65 เวลาประมาณ 08.43 น. ด้าน เ สี่ ย ปาน

ได้จากไปอย่างไม่มีวัน ก ลั บ หลังเข้า รั ก ษ า โ ร ค ม.. …ะ.. …เ… .ร็.. …ง… .ท ว า ร หนัก ซึ่ง แ พ ท ย์ ได้ลงความเห็นว่า

ติด เ ชื้ อ ใน กร ะ แ ส เ ลื อ ด และจะมีการนำ ศ พ ไปจัด พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ทันทีใน วั น เ ดี ย ว และส่วนเรื่องของ ม ร ด ก

จำนวนมากของ เ สี่ ย ปาน ทั้ง ที่ดิน บ้าน เ งิ น สดในธนาคาร ว่า ให้พี่สาวเป็น จั ด ก า ร เรื่องนี้ทั้งหมด

เ สี่ ย ปาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *