ญาติ เผย เสี่ยปาน 30 ล้าน สิ้นแล้ว

สำหรับนายยงยุทธ หรือที่หลายรู้จักกันในนาม เ สี่ ย ปาน 30 ล้าน ที่เป็นหนุ่ม ด ว ง ดี ถูก ล็ อต ต า รี่ รางวัลที่1 งวดวันที่ 16/9/58

หมายเลข 743148 จำนวน 5 ใบ ได้รับ เ งิ น ร า ง วั ล 30 ล้านบาท จากนั้นไ ด้ ตั ด สิ น ใ จ แ ย ก ทางกับ ภ ร ร ย า

และได้ ส่ ง เ สี ย เ ลี้ ย ง ดูลูกชาย แล้วได้ซื้อ ที่ ดิ น 10 ไร่ เพื่อทำไร่ทำนา พร้อมกับสร้างบ้านอยู่เพียง ลำ พั ง

ไม่ได้ แ ต่ งง า น ใหม่ ต่อได้มี ปั ญ ห า เกี่ยวกับเรื่อง สุ ข ภ า พ หลาย โ ร ค รุ ม เ ร้ า พอมาช่วง พั ก หลังได้ช่วยพี่สาว ข า ย ก๋วยเตี๋ยว

ล่าสุด ได้รับ แ จ้ ง ข่ า ว ร้ า ย จาก ญ า ติ ของนายยงยุทธ อายุ 45 ปี หรือ เ สี่ ย ปาน 30 ล้าน ชาวอุดรธานี ว่า

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 13/5/65 ด้าน เ สี่ ย ปาน 30 ล้าน ได้ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว หลังจากเข้า รั ก ษ า

โ ร .ค.. …ม… ..ะ …เ… ..ร็… ง. ท วา ร ห นั ก ที่ รพ.หนองหาน ซึ่ง แ พ ท ย์ ได้ระบุ ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต ว่า

ติด เ ชื้ อ ใน ก ร ะ แ ส เ ลื อ ด และทางญาติได้นำ ร่ า ง มาทำ พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ทั น ที ในวันเดียว

ทั้งนี้ได้เผยถึงเรื่อง ม ร ด ก ที่มี ทั้งที่ดิน บ้าน เ งิ น ส ด ในธนาคารของ เ สี่ ย ปานว่าให้พี่สาวเป็นคน จั ด ก า ร ทั้งหมด

เ สี่ ย ปาน

ยงยุทธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *