หมอปลา น้ำฟ้า ลั่นขอโทษ ปมเรื่องอาการป่วยหลวงปู่แสง

จากเรื่องราวที่ ช า ว เ น็ ต หลายคนต่างให้ความ ส น ใ จ อยู่ขณะนี้ นั่นคือ กรณีที่ ห ม อ ปลา บุ ก ไป วั ด ป่ า ดง ส ว่ า ง ธ ร ร ม

หลังจากได้รับ ค ลิ ป ร้อง เ รี ย น ว่า พ ร ะเกจิดัง ห ล ว ง ปู่ แสง อายุเกือบ 100 ปี ล ว น ล า ม สีกา จนเกิด ก ร ะ แ ส ตี ก ลั บ อย่างหนัก

ล่าสุดทางด้าน ห ม อ ปลาและ ภ ร ร ย า น้ำฟ้า ได้ออกมาเผยว่า ย อ ม รั บ ตนนั้น ผิ ด พ ล า ด เรื่อง ข้ อ มู ล ของ ห ล ว ง ปู่ แสง

ที่ว่ามี อา ก า ร ป่ ว ย จริง จึงได้ ส อ บ ถ า ม ไปที่ ลู ก ศิ ษ ย์ ทำไมถึงไม่พาไป ห ม อ ก็แค่อยากให้ เ ข้ า ใ จ

ที่ตน โ ว ย ว า ย ไปนั้นเชื่อว่าคน ป่ ว ย ก็ต้องไป รั ก ษ า และทางด้านหมอปลา ได้เผยอีกว่ากรณี ห ล ว ง ปู่ แสง

ทีมงานเก็บ ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น มาก่อนแล้ววันที่ลงพื้นที่ ก็ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ผอ.สำ นั ก พุ ท ธฯ จ.ยโสธร

นา ย อำ เ ภ อ ป่าติ้ว และ ตำ ร ว จ เข้าไปร่วม ต ร ว จ ส อ บ ด้วย ซึ่งยอมรับว่า ผิ ด พ ล า ด เรื่อง ข้ อ มู ล อ าก า ร ป่ ว ย ของ

ห ล ว ง ปู่ แสง ทั้งนี้ ทุกคน รวมถึง เ จ้ า ห น้ า ที่ ก็เพิ่งทราบตอนที่ลง พื้ น ที่ ไปแล้วว่า ห ล ว ง ปู่ แสง ป่ ว ย

เลยได้ไปถาม พ ร ะ เ ล ข า ฯ ว่า ป่ ว ย แล้วทำไมถึงไม่พาไป รั ก ษ า ให้ถูกต้อง ทำให้ ป ร ะ เ ด็ น การ ซั ก ถ า ม

ได้ล า ม ไปถึงเรื่อง อ ภิ นิ ห า ร เรื่อง พ ร ะ ธ า ตุ ด้วย งานนี้ด้าน ห ม อ ปลา กับน้ำฟ้า ได้ขอโทษกับ พ ฤ ติ ก ร ร ม

ของตัวเองที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ ไ ม่ ดี ไม่ เ ห ม า ะ ส ม และขอ น้ อ ม รับ ก ร ร ม พร้อมกับ ย ก มื อ ไ ห ว้ สำ นึ ก ผิ ด จริงๆ

ห ม อ ปลา น้ำฟ้า

ขอโทษ

ห ล ว ง ปู่ แสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *