ไฮโซปอ ยอมรับ ใช้ยาตัวนี้ เพื่อแก้เครียด

จาก ก ร ณี ก่อนหน้านี้ ทางด้านพ.ต.ท. กีรป ก ฤ ต ธี  ร า น น ท์ เลขาฯผู้ ต ร ว จ ก า ร แผ่นดิน

ได้ออกมาเผยถึงเรื่อง ผ ล เ ลื อ ด ของพยานบุคคลบนเรือ คดีการ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา

ว่าพบ ส า ร กลุ่ม เ บ น โซ ได อา ซิ ปิ น ส์ ชนิด A l p r a z o l a m หรือเรียกว่า ยา เ สี ย สาว 1 ราย

ล่าสุด 10/5/65 ทางด้าน พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ได้เผยผ่าน ร า ย ก า ร เที่ยง วัน ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ว่า

ส า ร ดังกล่าวนั้น ถูกพบใน ร่ า ง ก า ย ของปอ ตนุภัทร พอหลังจากที่มี ปั ญ ห า จึง ติ ด ต่ อ ไปหา หนุ่มปอ

และด้าน ปอ ก็ได้ ย อ ม รั บ ว่า เป็นตนที่ ต ร ว จ เจอผล ย า ตัวนี้ โดยอ้างว่า ส า เ ห ตุ ที่กิน ย า เพราะแก้ เ ค รี ย ด

 

ซึ่งให้ลูกน้องไปเอาให้จาก ค ลิ นิ ก แ ห่ ง หนึ่ง ตนกินหลังจาก เ กิ ด เ ห ตุ บนเรือ เป็น ย า A l  p r a z o l a m ใช้ไป 0.5 มิลลิกรัม

ปอ

บนเรือ

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *