กระติก เดือด อัจฉริยะ กลางรายการ

ล่าสุดวันนี้ 10/5/65 ทางด้านนายอัจฉริยะ ได้มาร่วม พู ด คุ ย กับ พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ในรายการ โ ห น ก ร ะ แ ส ที่มีการตั้ง ข้ อ ส ง สั ย

ถึงสาวกระติก ผู้จัดการของ น า ง เ อ ก สาวแตงโม นิดา โดยในวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ แตงโม ตกเรือ จมน้ำ เ สี ย ชี วิ ต ทำไมสาวกระติก เรียกรถ ทั้งที่ยังอยู่บน เ รื อ

ต่อมาด้านกระติก ได้ โ ฟ น อิ น เข้ามาหาหนุ่ม กรรชัย เพื่อ ชี้ แ  จ ง ว่า ไม่มีเรื่อง รั บ ง า น แน่นอน ห ยุ ด พูดสักทีว่าตนรับงาน มันคือการ ก ล่ า ว ห า

ส่วนเรื่องการเรียกรถ ยู ด ริ ง ค์ นั้นคือตนนั่งเรือ แล้วคุยกับแฟนตลอด แฟนก็รู้ เ ห ตุ ก า ร ณ์ หมด และเห็นว่ามีการ ดื่ ม  ก็ เ ป็ น ห่ ว ง

จึงไม่อยากให้ ขั บ ร ถ เป็น แ บ บ นี้ ทุกครั้งที่ตนไปดื่ม ตนจึงให้ เ รี ย ก รถ แต่สุดท้ายแล้ว เ ว ล า มันไม่ ต ร ง กัน ก็เลยโทรไป ย ก เ ลิ กเอง ตนมี ห ลั ก ฐ า น

และได้ส่งให้ เ จ้ า หน้า ที่ ตำ ร ว จไปหมดแล้ว โดยคนบางคนรู้ แ ค่ นี้ แต่เอามาพูดจนคน เ ข้ า ใ จ ผิ ด ก็อยากชี้แจงตรงนี้ ว่ามันมี เ ห ตุ ผ ล ของมันอยู่

ขณะเดียวกันนั้น อัจฉริยะ ได้เผยว่า ตนแค่ตั้ง ข้ อสั ง เ ก ตเท่านั้น ว่ามาทำงาน ด้านกระติกจึง ส ว น ก ลั บ ว่างาน อ ะ ไ ร ไม่มี ตนมานั่งเรือ เ ที่ ย ว

เ ลิ กพูด สั ก ที ตนไม่ชอบ ต่อมาด้านอัจฉริยะ ว่า ไม่ชอบก็ไม่เป็นไร เดี๋ยว ค ว า ม จ ริ ง ก็ พิ สู จ น์ เอง แต่ด้านกระติกก็ยัง ยื น ยั น ว่าไม่มีเรื่องงาน แค่ไปเที่ยวกัน

แล้วเผยว่าตนนั้น รู้ สึ ก เ สี ย ห า ย อัจฉริยะจึงเผยว่า ก็ไป ฟ้ อ ง เอา งานนี้ทำเอากระติก เ ดื อ ด ทันทีว่า ตาม ก ร ะ บ ว น การ พูดออกมาเยอะๆ จะได้มี ห ลั ก ฐ า น เยอะ

อัจฉริยะ

กระติก

กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *