ยังไงกันแน่ ทนายของแม่แตงโม ถูกแฉพฤติกรรม

จาก ก ร ณีก่อนหน้านี้ ทางด้านคุณ พนิดา คุณแม่ของ  น า ง เ อ ก สาวแตงโม นิดา ได้มีการ เ ขี ย น ผ่าน จ ด ห ม า ย ฝากถึง ท น า ย ตั้ม ซึ่งว่า

คุณแม่ได้จ้าง ท น า ย กฤษณะ เพื่อ ดู แ ล เรื่อง ค ดี ของแตงโมแล้ว ขอ อ ย่ า ให้ ท น า ย ตั้มเข้ามา ยุ่ ง กับ ค ดี เด็ดขาด พอเผยชื่อ ท น า ย ของคุณแม่ออกไป

ต่อมา ท น า ย ตั้มได้เผยว่า แม่บอกว่า ตนพูดไม่น่า เ ชื่ อ ถื อ แต่ตนอยากให้แม่ เ ช ค ป ร ะ วั ติ ท น า ย แม่ด้วย เพราะไม่ ธ ร ร ม ด า

ล่าสุด ด้านสาวมุก ได้เผยว่า เมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน มีครูที่โรงเรียน แ น ะ นำ น า ย กฤษณะ มาสอน และเห็นว่า ส อ น ดี จบ ก ฎ ห  ม า ย จริง

ตนเลยลงเรียน พิ เ ศ ษด้วย ค่า เ รี ย น ต่อคอร์ส 6 พันบาท แต่ตนจำไม่ได้ว่าลงไปกี่ ค อ ร์ ส เพราะผ่านมานานแล้ว และเป็นคนที่ พู ด จ า น่า เ ชื่ อ ถื อ

ด้านนายกฤษณะก็เริ่มยืม เ งิ น นักเรียน ที่อ้างว่าแม่ ป่ ว ย บ้าง เ มี ย ป่ ว ย บ้าง ห มุ น เ งิ นไม่ทัน จนตนรู้สึก ส ง ส า ร เลยให้ยืม เ งิ น

สำหรับตนนั้นถูก ยื ม ไปหลาย ห มื่ น พอถึง เ ว ล า คืนก็จะมีข้อ อ้ า ง ส า ร พั ด และไม่ ย อ ม คื น พอจบ ค อ ร์ ส เ รี  ย น นายกฤษณะกดออกจาก ก ลุ่ ม ทันที

ซึ่งตนพยายาม ติ ด ต่ อ ตลอด แต่ไ ม่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อได้ ตนจึง ตั ด สิ น ใ จ ติ ด ต่ อ ไปยัง ส ภ า ท น า ย ค ว า ม ที่อุดร

แต่ก็รู้ความ จ ริ ง ทีหลังว่าเขาไม่ได้เป็น ท น า ย ค ว า ม ทั้งนี้ ยังมีเพื่อนๆที่ถูก ยื ม เ งิ น และไม่ได้ คื น เช่นกัน เลยพากันไป แ จ้ ง ค ว า ม

และช่วงเวลาที่ผ่านมา ห ล า ย ปีนั้น ไม่สามารถ ติ ด ต่ อ นายกฤษณะได้เลย จนมาเห็นอีกทีคือ เป็น ท น า ย ความให้กับแม่ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม

โดยตนนั้นถูกยืมไปประมาณ 3 หมื่น และบางคนโ ด น ไป 5หมื่น รวมๆ ต อ น นี้ มีผู้ เ สี ย ห า ย ร่วม 10 คน ในเมื่อได้ ดิ บ ได้ ดี แล้ว ก็อยากให้นำ เ งิ น มา คื น ให้กับทุกคน

แ ช ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *