แม๊ พูดแล้ว ไม่ขอเปลี่ยนทนาย

ก่อนหน้านี้ ทางด้านพนิดา คุณแม่ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา ที่ออกมาเผยว่า ตนได้ จ้  าง ท น า ย กฤษณะ

เพื่อเข้ามา ดู แ ล ในเรื่อง ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม นิดา และตนยังฝากไปถึง ท น า ย ตั้ม ว่าไม่ให้เข้ามา ยุ่ ง กับเรื่อง ค ดี นี้อีกด้วย

ต่อมาด้าน ท น า ยตั้มได้เผยว่า ตนรู้มาว่า ท น า ย ของแม่นั้น มี ป ร ะ วั ติไม่ ธ ร ร ม ดา จึงอยากให้แม่ ต ร ว จ ส อ บ ดีๆ

และ มี บุ ค ค ล ที่ รู้ จั ก กับทนายกฤษณะ ที่ว่าเคย เ รี ย น ติ ว เ ต อ ร์ด้วย ออกมา แ ฉ ว่า ตนถูกนายกฤษณะ ยื ม เ งิ น แล้วไม่ คื นซึ่งมีผู้ เ สี ย ห า ย มากกว่า 10 ราย

ล่าสุด ทางด้าน คุณแม่พนิดา ได้เดินทางมาที่ ส ภ .เมือง น น ท บุ รี เพื่อเข้าพบ เ จ้ า ห น้ า ที่ ให้ ป า ก คำ เ พิ่ ม เ ติ ม ใน ค ดีลูกสาว

และได้มี สื่ อ ถามถึงเรื่องของ ท น า ย คุณแม่ที่กำลังเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อนอยุ๋ใน ต อ น นี้ โดยทางด้านคุณแม่ เผยว่า

ท น าย กฤษณะ นั้นมีคนแนะนำมาให้ ตั้ ง แ ต่ แรก แล้วเห็นว่าเป็นค น ทำ งา น เ ร็ ว และ สุ ภ า พ จึงให้เข้ามาช่วย ดู แ ล เรื่อง ค ดีแตงโม

และตนไม่สนใจเรื่องใน อ ดี ต เพราะทุกคนก็ต่างมี อ  ดี ต กันทั้งนั้น ก็ ยื น ยั น ที่จะให้เป็น ท น า ย ค ว า ม ค ดี นี้ต่อไป

ท น า ย กฤษณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *