แฟนคลับให้กำลังใจ เบิร์ดแฟนแตงโม หลังตำรวจแถลงข่าว

ล่ า สุ ด ตำ ร ว จ มีการ แ ถ ล ง ข่ า ว ค ดี ของ “แตงโม นิดา” อ อ ก มา แ ถ ล ง ถึง “โ ร เ บิ ร์ ต ไพบูลย์” หนึ่งในห้าคน บ น เรือ

ได้ อ อ ก มา รั บ ส า ร ภาพแล้วว่า ขั บ เรือ ไ ม่ เ ป็ น แต่ อ ย า ก ล อ ง แล้วมี จั ง ห ว ะ เรือ ก ร ะ ช า ก จ น ทำให้แตงโม ต ก เรือ

ล่ า สุ ด “เบิร์ด แ ฟ น แตงโม” มีคน เ ข้ า มาให้ กำ ลั ง ใ จ อย่าง ต่ อ เ นื่ อ ง ย อ ด ติ ด ต า ม ไ อ จี ท ะ ลุ เ กื อ บ ล้ า น

ได้ อ อ ก มา โ พ ส ต์ ภาพคู่ น่ า รั ก ๆ กับ แ ฟ น ส า ว พร้อม แ ท็ ก ไ อ จี แตงโม ทำให้มีคน บั น เ ทิ ง แ ฟ น ค ลั บ

เ ข้ า มา ค อ ม เ ม น ต์ และให้ กำ ลั งใ จ กัน ล้ น ห ล า ม น า ง ง า ม จั ก ร ว า ล อย่าง “อาภัสรา ห ง ส กุ ล” ยังเข้ามา ก ด ไ ล ก์

รวมถึง “ดี เ จ อ๋ อ ง” ที่ เ ข้ า มา ค อ ม เ ม น ต์ ให้ กำ ลั ง ใ จ อยู่ ต ล อ ด เ รี ย ก ว่าทุก โ พ ส ต์ เ ล ย ก็ว่าได้

ร ว ม ไปถึง แ ฟ น ค ลั บ ทั้ง ช า ว ไทยและ ต่ า ง ช า ติ ก็ เ ข้ า มา ค อ ม เ ม น ต์ และให้ กำ ลั ง ใ จ “เบิร์ด แ ฟ น แตงโม”

อ า ทิ สู้ๆ น ะ ค ะ เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ น ะ ค ะ , ความ ท ร ง จำ ส ว ย ง า ม เสมอ สู้ๆ น ะ ค รั บ , เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ น ะ ค ะ ,

ข อ ให้ความ รั ก ของ คุ ณ โม โ อ บ ก อ ด คุ ณ เบิร์ด และ ทำ ใ ห้ คุ ณ เบิร์ดมี แ ร ง ก้ า ว ต่อไปในวันใหม่ น ะค ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *