เบิร์ด โพสต์ หลังโรเบิร์ต สารภาพทำแตงโมตกเรือ

เมื่อมีการ แ ถ ล ง ข่ า ว เ กี่ ย ว กับ ค ดี ของ “แตงโม นิดา” อ อ ก มา แ ถ ล ง ถึง “โ ร เ บิ ร์ ต ไพบูลย์” หนึ่งในห้าคน บ น เรือ

ได้ อ อ ก มา รั บ ส า ร ภ า พ แล้วว่า ขั บ เรือ ไ ม่ เ ป็ น แต่อยาก ล อ ง แล้วมี จั ง ห ว ะ เรือ ก ร ะ ช า ก จ น ทำให้แตงโม ต ก เรือ

ล่ า สุ ด “เบิร์ด แ ฟ น แตงโม” มีคน เ ข้ า มาให้ กำ ลั ง ใ จ อ ย่ า ง ต่อ เ นื่ อ ง ย อ ด ติด ต า ม ไ อ จี ท ะ ลุ เ กื อ บ ล้ า น

ได้ อ อ ก มา โ พ ส ต์ ภาพคู่ น่ า รั ก ๆ กับ แ ฟ น ส า ว พร้อม แ ท็ ก ไ อ จี แตงโม ทำให้มี ค น บั น เ ทิ ง แ ฟ น ค ลั บ

เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ และให้ กำ ลั ง ใ จ กัน ล้ น ห ล า ม น า ง ง า ม จั ก ร ว า ล อย่าง “อาภัสรา ห ง ส กุ ล” ยังเข้ามา ก ด ไ ล ก์

ร ว ม ถึง “ดี เ จ อ๋ อ ง” ที่ เ ข้ า มา ค อ ม เ ม น ต์ ให้ กำ ลั ง ใ จ อยู่ ต ล อ ด เ รี ย ก ว่าทุก โ พ ส ต์ เ ล ย ก็ ว่ า ได้

ร ว ม ไป ถึ ง แ ฟ น ค ลั บ ทั้ง ช า ว ไทยและ ต่ า ง ช า ติ ก็เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ และให้ กำ ลั ง ใ จ “เบิร์ด แ ฟ น แตงโม”

อ า ทิ สู้ ๆ น ะ ค ะ เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ น ะ ค ะ , ความ ท ร ง จำ ส ว ย ง า ม เ ส ม อ สู้ๆน ะ ค รั บ , เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ น ะ ค ะ ,

ข อ ให้ความ รั ก ของคุณโม โ อ บ ก อ ด คุ ณ เบิร์ด และทำให้ คุ ณ เบิร์ดมี แ ร ง ก้ า ว ต่อไปในวันใหม่ น ะ ค ะ

ภาพของ เบิร์ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *