แยม ร้องไห้หนัก ภาพยังติดตา เหมือนเอาชีวิตไปทิ้ง

อ ดี ต น า ง เ อ ก ส า ว “แยม ธมลพรรณ์” น้อง ส ะ ใ ภ้ ห ม อ โอ๋ เ จ้ า ของ เ พ จ ดั ง ไป เ ที่ ย ว พัก ผ่ อ น กับ ค ร อ บ ค รั ว ที่ โ ร ง แ ร ม ห รู

ที่ เ ก า ะ กู ด จ่ า ย ค่ า ที่พัก เ กื อ บ ล้ า น อ อ ก มา เ ล่ า เ ห ตุ การณ์ อุ้ ม ท้ อ ง 5 เดือน ห นี ไ ฟ ค ล อ ก ปี น ออก รี ส อ ร์ ต ห นี เข้าป่า

ห ม อ โอ๋ ก ร ะ ดู ก สั น หลัง หั ก ต้องนอน ติ ด เตียง แยมเสียง สั่ น ขณะให้ สั ม ภ า ษ ณ์ หลัง เ ดิ น ทาง ก ลั บ ถึงบ้าน

ค ร อ บ ค รั ว ส า มี ลูก วิ่ ง ห นี ต า ย ค ร อ บ ค รั ว ห ม อ โอ๋พี่ของ ส า มี แยมต้อง โ ด ด ล ง มา จ า ก ชั้ น สอง จ น บ า ด เ จ็ บ

ท รั พ ย์ สิ น เ สี ย ห า ย หลาย ล้ า น ไฟ ล า ม เ ร็ ว มาก แ ท บ ไม่ได้ ห ยิ บ อ ะ ไ ร อ อ ก มาเลย ตอนแรก ส า มี จะ ก ลั บ ไป เ อ า ของ

แต่ลูกชาย ร้ อ ง ว่ า ไม่ ทั น แล้ว ป า ป๊ า ประมาณ 10 นาที ทุกอย่างก็ ร า บ ห า ย ไป เ ล ย ตอน เ กิ ด เ ห ตุ ไม่มี เ สี ย ง alarm

ที่ได้ ยิ น คือเสียง ไ ม้ ลั่ น ทั้งนั้น เรา คิ ด ว่าคน เ ดิ น ไป เ ดิ น มา แยม ถึ ง กับ ร้ อ ง ไ ห้ ห นั ก บอกว่า ท้ อ ง 5 เดือนด้วย

จะไป เ ที่ ย ว พั ก ผ่ อ น แต่เหมือน เ อ า ชี วิ ต ไป เ สี่ ย ง ต า ย ไ ห น จะลูก เ ล็ ก อีก ที่พักก็มีชื่อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง ใครๆก็ รี วิ ว

ภาพของ แยม ธมลพรรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *