เผยช็อตต่อช็อต นาทีสำคัญ แตงโมตกเรือ

วันนี้ 26/4/65 เ ว ล า 12.30 ทางด้านกอง บั ญ ช า ตำ ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค 1 ได้จัด แ ถ ล ง สรุป ค ดี แตงโม ภัทรธิดา ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ โดยเตรียม พ ย า น บุคคล   พ ย า น เ อ ก ส า ร

พ ย า น วั ต ถุ ของกลาง ค ลิ ป DNA และอื่นๆ และมีการนำภาพจากกล้อง ว ง จ ร ปิ ด มื อ ถื อ จี พี เ อ ส เรือ รวมไปถึง ข้ อ ค ว า ม ไลน์ เพื่อนำมา แ ส ด ง เป็น ท า ม ไ ล น์ ของเรือ

ที่ แ ส  ด ง ตำแหน่ง ภาพตามจุดต่างๆ และ ไ ล น์ กระติกกับปอ ที่พบว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พที่ผ่านมา เ ว ล า 8.00 น. ปอ ตนุภัทร ได้ทักหากระติก พู ด คุ ย กันใน ฐ า น ะ เพื่อนเก่า มีการ นั ด ชวนไปนั่งเรือ

และ เ ว ล า 19.00 ด้านกระติกได้ทักไปชวนแตงโม ว่าปอชวนไปนั่งเรือ จิ บ  ไ ว น์ แตงโมจึง ต ก ล ง ไปด้วย  เ ว ล า 19.56 กระติกได้ทักไปบอกปอว่า แตงโมไปด้วย และมีเพื่อนอีก 2 คน ที่วันจริงไม่ได้ไป

และวันที่ 23 ก.พ กระติก ได้ทักไปหาแซน เพื่อชวนไปนั่ง เ รื อ ด้วยกัน และได้ทักไปบอกปอ ก็มีการส่ง พิ กั ด นัด ห ม า ย เ ว ล า จนวันที่ 24 ก.พ กระติก นัดแตงโม เพื่อคุยเรื่องชุดที่จะใส่ไป และก็ได้ไปรับแตงโมที่บ้าน

จากนั้นทุกคนก็เดินทางไปที่ อู่ เ รื อ ตามที่นัดกัน แตงโมไปถึงอู่ เ ว ล า 16.49 น. จีพีเอส เ รื อ จับว่า เรือออกจากอู่ เ ว ล า 17.13 และเรือวน ก ลั บ มารับแซนเวลา 17.24 และได้ออกเดินทางไปที่ร้าน อ า ห า ร

พอ เ ว ล า 17.46 ก็เริ่มถ่ายภาพกระติก เรือได้ถึงร้าน อ า ห า ร เ ว ล า 18.24 -19.57 น. หลังจากนั้นออกจากร้าน อ า ห า ร มุ่งหน้าไปทางใต้ และพบว่า ร ะ ห ว่ า ง ก่อนถึง ส ะ พ า น พ ร ะ ร า ม 8

และพอถึง ส ะ พ า น พ ร ะ ร า ม 8 ก็ได้มีถ่ายภาพ และจีพีเอส ที่ยืนยัน แต่หลายคนที่มีข้อ ส ง  สั ย กั นว่าแตงโมตกเรือแถว ส ะ พ า น พ ร ะ ร า ม 7 นั้น พิ สู จ น์ ว่าเป็นไปไม่ได้

ได้มีการถ่ายภาพบน มื อ ถื อ และเวลา 22.11 ใช้แอพเรียกรถ เพื่อให้ไปส่งที่บ้านแตงโม ต่อมาเวลา 22.18 เรือผ่านสะพาน ซั ง ฮี ที่มีภาพ ป ร า ก ฎ ว่าแซนนั่งท้ายเรือ แล้วเวลา22.21 แตงโมได้ตอบ แ ช ท ไ อ จี ซึ่งเป็น ขณะที่เรือผ่าน รั ฐ ส  ภ า

และช่วง เ ว ล า 22.32 เรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดที่มี คุ ณ ภ า พ สู ง ทางด้านผู้เชี่ยวชาญจึงใช้ โ ป ร แ ก ร ม ต ร ว จ พิสูจน์ ปรับแสง ความ ค ม ชั ด ทำให้เห็นว่า คนบนเรือ 6 คน และจะมี 1 คนที่นั่งอยู่ท้ายเรือ

จนกระทั่งเวลา 22.34 กล้องท่าพิบูลสงคราม ได้พบ ข้ อ มู ล สำคัญ ที่เป็นแสง เงา เมื่อย้อน ก ลั บ ดูช่วง เ ว ล า  22.33.51 จะเห็นเหมือนมี วั ต ถุ บางอย่างอยู่ท้ายเรือ

และถัดมา เ ว  ล า 22.34 ก็ยังพบแสงเงาแบบเดิมที่ท้ายเรือ จากนั้นผ่านมา 6 วินาที ทางด้านท้ายเรือ ก ลั บ เปลี่ยนไป เหมือนมี อ ะ ไ ร บางอย่าง บังแสงไฟท้ายเรือ จึงทำการ เ ป รี ย บ เ ที ย บ

จะเห็นว่าช่วงเวลา 22.34.10 เงาที่อยู่ท้ายเรือ ห า ย ไป และวินาทีต่อมา เหมือนเงาที่อยู่ท้ายเรือมี ลั ก ษ ณ ะ ยืนขึ้น และถัดมาอีก 11 วินาที ความเร็วเรือลดลง และวน ก ลั บ มาที่เดิม

พอผ่านกล้องตัวเดิม ทำให้ไม่พบ วั ต ถุ แบบก่อนหน้านี้ แล้วหลังจากนั้น แซนก็มีการส่ง ข้ อ ค ว า ม หาเรือ ซึ่งตรงกับจุดจีพีเอส พบว่ามี วั ต ถุ บางอย่าง ต ก ล ง ไป และก็มีข้อความที่ออกมาจากคนบนเรืออีกเป็นจำนวนมาก

และได้มีการวนเรือไปมาหลายรอบ จนมี ค ลิ ป ที่กำลังเข้าท่าเรือพิบูลสงคราม และก็มี ค ลิ ป ที่แชร์กันว่า มี ค ล้ า ย คนถู  กตี แต่มันเป็นช่วง เ ว ลา  หลังจาก วั ต ถุ ตก เ รื อ แล้ว

ทามไลน์

คนบนเรือ

เรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *