เคลื่อนไหวแล้ว แซน กระติก หลังแถลงคดีจบ

เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ 26/4/65 ทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ได้มีการจัด แ ถ ลง สรุป ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ตของ

นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา โดยมีพ ย า น บุคคล พยาน เ อ ก ส า ร พยาน วั ต ถุ ของกลาง ค ลิ ป DNA และอื่นๆ

เพื่อเป็น ท า ม ไ ล น์ ตั้งแต่ก่อนลงเรือ จนถึงแตงโม ต ก เรือ แล้วได้มีการ แ จ้ ง ข้ อ ห า ทั้ง 5 คนบนเรือ และผู้ให้คำ ป รึ ก ษ า 1 คน

รวมเป็น 6 คน แล้วได้เผยต่อว่า ร อ ย บ า ด แ ผ ล ของแตงโม เกิดจากการ ถู ก ใบพัดเรือ และ เ กิ ด ขึ้นก่อน  เสี ย  ชี วิ ต

ส่วน ส า เ ห ตุ เ สี ย ชี วิ ต ในครั้งนี้เกิดจาก การ ข า ด อากาศ ห า ย ใ จ จาก จ ม น้ำ เมื่อการ แ ถ ล ง จบลงผู้ ต้ อ ง ห า ทั้ง 6 คน

ประกอบด้วย จ๊อบ นิทัศน์ โรเบิร์ต ไพบูลย์ ปอ ตนุภัทร แซน วิศาพัช กระติก อิจศรินทร์ และ ท น า ย เอ็ม ได้ไป เ ซ น ต์ รับทราบ นั ด ฟัง คำ สั่ ง ค ดี

หลัง ตำ ร ว จ นำตัวส่ง อั ย ก า ร ทั้งนี้ ด้านแซนได้เผยกับสื่อว่า ตน ส บ า ย ใ จ ไม่ได้ทำ อ ะ ไ ร ผิด หลังจากที่ ตำ ร ว จ แ ถ ล ง ส รุ ป สำ น ว น ค ดี แล้ว

ล่าสุด ด้านแซน ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่าน ไ อ จี ส่วนตัว ที่เป็นภาพเจ้าตัว ถ่ า ย คู่กับ กระติก ที่มีใบหน้า ยิ้ ม แ ย้ ม อยู่บนรถ

ระบุว่า เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้กัน ใครจะ พู ด ถึ ง ยังไง สุดท้าย ค ว า ม จ ริ ง จะ ป ก ป้ อ ง เรา ออกความ คิ ด เ ห็ น ได้เต็มที่

แซน กระติก

กระติก แตงโม

ไอจีแซน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *