ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ตอบชัด วันนี้ตาสว่างเรื่องบนเรือ

สำหรับเรื่องของ ด า ร า ส า ว แตงโม นิดา ที่ เ สี ย ชี วิ ต วันนี้จะได้รู้พร้อมกันว่า เ กิ ด อะไรขึ้นกัน แ น่

ล่าสุด หนุ่ม ก ร ร ชัย สัมภาษณ์ ท น า ย เดชา กิตติวิทยานันท์ ท น า ย ความของคุณแม่ภนิดา คุณแม่ของแตงโม

ว่าวันนี้เวลา 12.30 น. วันที่ 26 เม.ย.65 ตำรวจ แ ถ ล ง ปิด ค ดี แตงโม เริ่มตั้งแต่ลงเรือ เกิด อ ะ ไ ร ขึ้นบนเรือบ้าง

มี ท ะ เ ล า ะ กันไหม ไปตกตรงไหนยังไง หลัก ฐ า น ที่มีตอนนี้คือบอก ต ก ท้ายเรือ ท น า ย เดชาบอก “ชั ด ยิ่งกว่า ชั ด อีก

เที่ยงครึ่งอย่า ข ยี้ ตานะ” แต่ ชั ด แน่ว่า ต ก ท้ า ย เรือ ซึ่ง ค ลิ ป ก็ ไ ก ล มากเห็นได้ยังไงว่า ท้ า ย เรือ แต่ขอให้ มั่ น ใจ สตช.

ส่วนที่นาย อั ฉ ริ ย ะ บอกว่าตำรวจมี ค ลิ ป เกาะขาแซน ท น า ย เดชาบอกให้เขาพูดไป เ ถ อ ะ เอา เ งิ น ไว้ ป ร ะ กันตัวเอง

ส่วนรูปแตงโม หั น หลัง ท น า ย เดชาบอกคุณแม่ไม่ได้ ติ ด ใจอะไร ขอ ยื ม คำพูด ผบ.ตร.มา มั น ไม่เกี่ยวกับ ค ดี ไม่มี ผ ล ต่อรูป ค ดี

และ ท น า ย เดชา ยื น ยั น 100 เปอร์เซ็น เที่ยงครึ่ง ฉ า ย ค ลิ ป ส า ร ะ สำคัญประมาณ 17-18 นาที พ รี เ ซ็ น ต์ คล้ายๆ ค ดี ก ก ก อ ก เลย

ซึ่ง ค ลิ ป ที่เปิดจะ ไ ล่ เป็น ไ ท ม์ ไลน์เลยว่า เ กิ ด อะไรขึ้น ตรงกับที่ สั น นิ ษ ฐ า น หรือไม่ และผล แ ถ ล ง จะ ส รุ ป ถูกใจ ช า ว เ น็ ต หรือไม่ต้องรอดู

ทนายเดชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *