เติ้ล ธนพล เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่าย

หลังจากได้เปิด ชี วิ ต เผยสิ่งที่ สู ง ที่ สุ ด จ น สิ่งที่ แ ย่ ที่ สุ ด สำหรับ “เติ้ล ธนพล” อดีต พ ร ะ เ อ ก ดั ง

ที่ต้องเจอ ม ร สุ ม ต่างๆนานา จ น เป็น ข่ า ว อยู่หลายครั้ง และเมื่อไม่นานได้ อุ ทิ ศ ต น เป็น ลู ก ศิ ษ ย์ วัด

เพื่อเตรียม บ ว ช อยู่นานนับเดือน และล่าสุด ได้เข้า พิ ธี อุ ป ส ม บ ท เพื่อ ท ด แ ท น บุญคุณพ่อแม่อย่าง

ที่ได้ตั้งใจเอาไว้ไปแบบ เ รี ย บ ง่ า ย เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมีแค่ ค ร อ บ ค รั ว และ ญ า ติ ส นิ ท

และได้รับ ฉ า ย า ทาง ธ ร ร ม ว่า “ธนปัญโย” วันที่ 13 เม.ย.65 “เติ้ล ธนพล” ได้ โ พ ส ต์ ภาพขณะ ค ร อ ง ต น

อยู่ในผ้าเหลือง พร้อมข้อความว่า “อ นุ โ ม ท น า บุ ญ กุ ศ ล สร้าง จิตปล่อยวางสว่าง ทุ ก ข์ สุขสดใส

จิ ต สะอาด ป ร า ศ เ ห ตุ กิ เ ล ส ใด งามนอกในใส ผ่ อ ง ส่อง นิ พ พ า น” และยังโพสต์ภาพและ ค ลิ ป ขณะเข้า พิ ธี

และ เ ผ ย ภาพครอบครัว ถ ว า ย สิ่งของให้กับ พ ร ะ ใหม่ พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า “ความ อ บ อุ่ น ของครอบครัวไม่ใช่จำนวน

คนที่มีอยู่ แต่ มั น คือ…ความ เ ข้ า ใจ” ซึ่งมี แ ฟ น ค ลั บ บางส่วนร่วม อ นุ โ ม ท น า บุญในครั้งนี้ด้วย

เติ้ล ธนพล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *