เติ้ล เริ่มต้นชีวิตใหม่ หันหน้าเข้าสู่ธรรมะ

เมื่อ ชี วิ ต ต้องผ่านเรื่องต่างๆมามากมาย แต่ก็ ผ่ า น มั น มา สำหรับ เติ้ล ธนพล

ที่ต้องผ่านเรื่อง ต่างๆ จ น เป็น ข่ า ว อยู่หลายครั้ง และเมื่อไม่นานได้ฝากตนเป็น ลู ก ศิ ษ ย์ วั ด

เพื่อเตรียม บ ว ช และล่าสุด ได้ บ ว ช เพื่อ ท ด แ ท น บุ ญ คุณพ่อแม่อย่าง

เ รี ย บ ง่ า ย เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมีแค่ ค ร อ บ ค รั ว และ ญ า ติ ส นิ ท

และยังได้รับ ฉ า ย า ทาง ธ ร ร ม ว่า “ธ น ปั ญ โ ย” และ “เติ้ล ธนพล” ได้ โ พ ส ต์ ภาพ ข ณ ะ ค ร อ ง ตน

อยู่ในผ้า เ ห ลื อ ง พร้อมข้อความว่า “อ นุ โ ม ท น า บุญ กุ ศ ล สร้าง จิต ป ล่ อ ย วางสว่าง ทุ ก ข์ สุ ข สดใส

จิตสะอาด ป ร า ศ เ ห ตุ กิ เ ล ส ” และยังเผยภาพขณะเข้า พิ ธี อุ ป ส ม บ ท

และ เ ผ ย ภาพครอบ ค รั ว ถ ว า ย สิ่งของให้กับ พ ร ะ ใหม่ “ความ อ บ อุ่ น ของครอบครัวไม่ใช่จำนวน

คนที่มีอยู่ แต่ มั น คือ…ความ เ ข้ า ใ จ” ซึ่งมี แ ฟ น ค ลั บ บางส่วน  ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ ในครั้งนี้ด้วย

เติ้ล ธนพล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *