ชมพู่ จากพิธีกรตลาดนัด สู่นักแสดงตลกชื่อดัง

จาก พิ ธี ก ร ตลาดนัด สู่ ต ล ก ชื่อ ดั ง อย่าง ส า ว “ชมพู่ ก่อนบ่าย” พร้อม บอย(ส า มี) เ ปิ ด บ้านหลังใหญ่ อ ลั ง ก า ร  30 ล้ า น

ใน ร า ย การ “ตี ท้ า ย ค รั ว” ฮ ว ง จุ้ ย จัดเต็มตั้งแต่ประตูบ้าน ต้นไม้ ม ง ค ล น้ำตก เ ชื่ อ ม กับห้อง พ ร ะ เปิดประตูเจอ เ จ้ า แม่ ก ว น อิ ม

ปาง ป ร ะ ท า น พ ร เ ห ยี ย บ บนมังกร เห็นที่บ้านอาเป็ด(เชิญยิ้ม) คิดในใจว่าอยากได้ อยู่ดีๆอาเป็ด เ อ า มาให้ ทั้งที่ไม่ได้บอก

เรา เ พ่ ง แล้วบอกมาอยู่กับหนูเถอะ กระ ดิ่ ง เ งิ น กระ ดิ่ ง ท อ ง ข โ ม ย มาจากบ้านอาเป็ด เป็นแมลงที่ห้าม ข อ กัน ต้อง แ อ บ ตั ก มา

และยังพาไปดูห้อง แ ต่ ง ตัว เมื่อก่อนเสื้อผ้า เ ย อ ะ มาก แต่ก็ขายไปไม่ได้ ยึ ด ถื อ อ ะ ไ ร เวลาไปงานใหญ่ๆให้ ค อ ส ตู ม หาให้เลยจบ

ชมพู่ ประ ก า ศ ด้วยว่า ถ้าใน3ปีนี้ ธุ ร กิ จ ที่ทำ มั น ดีจะมีลูกคนที่สาม ยัง เ ผ ย อีกว่า ส า มี เป็นคนชอบ เ ขิ น แต่เวลา เ ติ ม ความ รั ก ให้

เขาก็มี เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ตลอด ไม่เคย ขั ด ใจ งานนี่มี เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ เป็กกี้ ศ รี ธั ญ ญ า โ ผ ล่ มา แ อ บ ใต้ผ้าห่มพร้อมนำ ช่ อ ดอกไม้มา ม อ บ ให้ ร่ ว ม ยิ น ดี

ชมพู่เคยบอกพวกพี่เป็น พิ ธี ก ร อี เ ว น ต์ หนูได้แต่นั่งดูพวกพี่หนูมาจาก พิ ธี ก ร ตลาดนัดบางแสน แรกๆที่เข้า ว ง ก า ร จ น ตอนนี้ก็ยัง โ ด น บู ล ลี่

ในช่วงชีวิตที่ ต ก ต่ำไม่อยากจะอยู่แต่กลับได้เจอผู้ชายคนนี้และตอนนี้ก็เป็นพ่อของลูกแล้ว กว่าจะ ผ่ า น มาได้แต่ละเรื่องใน ชี วิ ต

ห นั ก มาก แต่ผ่านมันไปได้แล้วก็ ดี ใ จ มาก ที่วันนั้นไม่ คิ ด อย่างนั้น ดี ใ จ มากที่มีเขา(ส า มี) ทุกวันนี้เลยมี ค ร อ บ ค รั ว ที่ น่ า รั ก และ อ บ อุ่ น

ชมพู่ ก่อนบ่าย

ชมพู่-ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *