เผยภาพขนลุก ชาวสิงคโปร์ เยือนถ้ำนาคา

วันที่ 10 เม.ย.65 มี ร า ย งาน ว่ามีนัก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไปถ้ำ น า ค า ซึ่งเป็นชาวไทยอยู่ สิ ง ค โ ป ร์

นำเพื่อนชาว สิ ง ค โ ป ร์ มา เ ที่ ย ว ที่ถ้ำนาคา ก ร า บ ไ ห ว้ สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อุ ท ย า น แห่ง ช า ติ ภู ลั ง ก า

อ.บึง โ ข ง หลง จ.บึงกาฬ มีลักษณะของ หิ น และ ผ นั ง ถ้ำคล้าย พ ญ า น า ค เกล็ด พ ญ า น า ค

มีส่วน หั ว ส่วนลำ ตั ว พ ญ า น า ค โดยต้อง จ อ ง คิ ว มี ไ ก ด์ นำขึ้นไป ก ร า บ ไ ห ว้

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65 เวลา 11.00 น. ได้มีภาพ ถ่ า ย ภาพหนึ่งจากโทรศัพท์

ขณะกำลัง ไ ห ว้ พ ญ า น า ค ที่เหนือศีรษะจะเห็นเป็นภาพลักษณะ ค ล้ า ย ศีรษะ พ ญ า น า ค

ไ ก ด์ ยัง อึ้ ง ไ ก ด์ ดูหลายรอบยัง ข น ลุ ก เชื่อ พ ญ า น า ค มา ป ร า ก ฏ ในภาพจริง แล้วแต่ความ เ ชื่ อ

ยิ่ง ซู ม ยิ่ง ชั ด เป็นคล้าย หั ว พ ญ า น า ค มองลงมาที่คน ไ ห ว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พ ญ า น า ค มีจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *