ทนายตั้ม เผย เตรียมทนายใหม่เกาะได้เลย แตงโม

ท น า ย ตั้มได้ อ อ ก มา ป ร ะ ก า ศ จะ ติ ด ตาม ค้ น ห า ความ จ ริ ง ใน เ รื่ อ ง ของ “แตงโม นิดา” ต ก น้ำ เ สี ย ชี วิ ต

ล่ า สุ ด “ท น า ย ตั้ม ษิทรา” อ อ ก มา โ พ ส ต์ เรื่อง ค ดี “แตงโม นิดา” โ พ ส ต์ หลาย ป ม ป ริ ศ น า

แ ถ ม ยัง โ พ ส ต์ ว่ามีคนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ดี แตงโม ม า ห า และ ป ร ะ ก า ศ ว่า “วันจันทร์นี้ รู้ เ รื่ อ ง”

รวม โ พ ส ต์ ถึง ไ ฮ โ ซ คนหนึ่งชอบ ห ย ด ย า ส า ว ให้ ห ม ด ส ติ นั้น

ล่ า สุ ดท น า ย ตั้ม โ พ ส ต์ อี ก ว่า “มี ข้ อ มู ล ว ง ใ น พล.ต.ต.น. ข า ย ข้ อ มู ล ความ ลั บ การ สื บ ส ว น

ค ดี น้องแตงโมกับ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ฝาก ผบ.ตร.ต ร ว จ ส อ บ ด้วยนะ ค รั บ”

พร้อม ทิ้ ง ท้ า ย บอกด้วยว่า “พล.ต.ต.น. เ ต รี ย ม หา ท น า ย ใหม่ เ ก า ะ ได้ เ ล ย

“ษิทรา เ บี้ ยบั ง เ กิ ด” เ ล ข า ธิ การ มู ล นิ ธิ ที ม งาน ท น า ย ประ ช า ช น ฯ

ภาพของ ท น า ย ตั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *