เผยภาพวงจรปิด เพื่อนๆบนเรือ5คน แวะปั๊ม มีตัวละครลับโผล่

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ได้ ล ง พื้นที่ ต ร ว จ สอบ บ ริ เ ว ณ ปั๊ ม น้ำมัน แ ห่ ง หนึ่ง ห่ า ง จาก อู่ เรือ NBC

ประ ม า ณ 5 กิ โ ล เ ม ต ร เมื่อวันที่ 6 มี.ค. พ บ กลุ่ม เ พื่ อ น ของแตงโม

คือ นายปอ โ ร เ บิ ร์ ต จ๊ อ บ และแซน มา โ ด ย รถ ย น ต์ ส่ ว น ตั ว ทั้ง ห ม ด 3 คั น

อ อ ก จาก อู่ เ รื อ ประมาณ 01.34 น. หลัง จ า ก เ กิ ด เ ห ตุ แตงโม ต ก เรือ ส ปี ด โ บ๊ ท กลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

จ า ก ภาพ ว ง จ ร ปิ ด ใน ปั๊ ม บันทึกไว้เวลา 02.01 น. คั น หนึ่งเป็น ร ถ ของโ ร เ บิ ร์ ต

อี ก คั น เป็นของแซน ปอกับ จ๊ อ บ นั่ง โ ด ย ส า ร ระหว่างนั้นมีรถ เ ก๋ ง โตโยต้า ย า ริ ส ขั บ เ ข้ า มาเป็น คั น ที่ 4

มีผู้ชายใส่เสื้อ สี เ ท า เ ดิ น ล ง มาไม่ ท ร า บ เป็นใคร และก็ ยื น พูด คุ ย กันอยู่ พั ก ใ ห ญ่

ท่ า ที แต่ ล ะ ค น คือเดินถือโทรศัพท์พูดคุย แ ย ก กันไปคน ล ะ ทิ ศ ป ร ะ ม า ณ 30 นาที ก่อน ขึ้ น รถและ อ อ ก จ า ก ปั๊ ม ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *