ทนายตั้มแฉ ขายความลับคดีแตงโม ให้หาทนายใหม่

ท น า ย ตั้ม ษิทรา ได้ อ อ ก มาบอกจะ ติ ด ตาม ค้ น ห า ความ จ ริ ง เ รื่ อ ง ของ “แตงโม นิดา”

ก่ อ น ห น้ า นี้ “ท น า ย ตั้ม ษิทรา” อ อ ก มา โ พ ส ต์ เรื่อง ค ดี “แตงโม นิดา” โ พ ส ต์ หลาย ป ม ป ริ ศ น า

แ ถ ม ยัง โ พ ส ต์ ว่ามีคนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ดี แตงโม ม า ห า และ ป ร ะ ก า ศ ว่า “วันจันทร์นี้ รู้ เ รื่ อ ง”

รวม โ พ ส ต์ ถึง ไ ฮ โ ซ คนหนึ่ง ช อ บ ห ย ด ย า ส า ว ให้ ห ม ด ส ติ นั้ น

ล่ า สุ ด ท น า ย ตั้ม โ พ ส ต์ อีกว่า “มี ข้ อ มู ล ว ง ใ น พล.ต.ต.น. ข า ย ข้ อ มู ล ความ ลั บ การ สื บ ส ว น

ค ดี น้องแตงโมกับ บุ ค ค ล ภ า ย นอก ฝาก ผบ.ตร.ต ร ว จ ส อ บ ด้วยนะ ค รั บ ”

พร้อม ทิ้ ง ท้ า ย บอกด้วยว่า “พล.ต.ต.น. เ ต รี ย ม ห า ท น า ย ใหม่ เ ก า ะได้ เ ล ย

“ษิทรา เ บี้ ย บั ง เ กิ ด” เ ล ข า ธิ การ มู ล นิ ธิ ที ม งาน ท น า ย ป ร ะ ช า ช น ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *