กรมอุตุฯ เตือน ไทยตอนบนเจอพายุฤดูร้อน

วันที่ 1 เม.ย.65 กรม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความ ก ด อากาศสูง

กำลังค่อนข้าง แ ร ง จากประเทศ จี น และจะ แ ผ่ เข้า ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น ในวันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.65)

ขณะประเทศไทยตอน บ น มีอากาศ ร้ อ น ทำให้เกิด พ า ยุ ฤดูร้อน ฝนฟ้า ค ะ น อ ง และลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง

ลู ก เ ห็ บ ต ก บางพื้นที่ และจะทำให้อุณหภูมิ ล ด ล ง กับมี ล ม แ ร ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิ ล ด ล ง 5-7 องศาเ ซ ล เ ซี ย ส

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง ก รุ ง เ ท พ มหานครและปริ ม ณ ฑ ล อุณหภูมิ ล ด ล ง 2-4 องศา เ ซ ล เ ซี ย ส

ส่วนภาคใต้และ อ่ า ว ไทยมีลมตะวัน ต ก เฉียงเหนือพัด ป ก ค ลุ ม ทำให้ภาคใต้ เ กิ ด ฝนฟ้า ค ะ น อ ง ต ก ห นั ก บางพื้นที่

มีฝุ่น ล ะ อ อ ง ขนาดเล็ก ประเทศไทยตอนบนมีแนว โ น้ ม การ ส ะ ส ม ของ ฝุ่ น ละออง/หมอก ค วั น เพิ่มขึ้น

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *