โอเด็ด จะฟ้องได้เลย พร้อมฟาดหนุ่ม ป

เรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่หลายคนยังให้ความ ส น ใ จ อยู่มาก กับ ข่ า ว การ เ สี ย ชี วิ ตของ น า ง เ อ ก  แตงโม นิดา

ที่ยังมีข้อ ส ง สั ย เกี่ยวกับ ค ดี ต่อมาด้านภนิดา แม่ของสาวแตงโม ได้ออกเผยถึงความ คื บ ห น้ า ของ ค ดี ว่า

ตัวของคุณแม่นั้น เ ชื่ อ มั่ น ในการทำงานของ ตำ ร ว จ และจะไม่ส่งให้เป็น ค ดี พิ เ ศ ษ ก ลั วจะ เ กิ ด ความ ยุ่ ง ย า ก อีก

ส่วนเรื่อง ห ลั ก ฐ า น ใหม่ของ ส.ส. เต้ นั้น ตนมอบให้ ท น า ย เ ด ช า ดำ เ นิ น ก า ร ไม่รู้ว่าเป็นเรื่อง ม โ น หรือไม่

แต่แม่ก็อยากให้ กระติก แซน และจ๊อบ เข้า เ ค รื่ อ ง จั บ เ ท็ จ เพราะ 3 คน ไม่ยอมพูด อ ะ ไ ร เชื่อว่าต้องมีคนรู้เห็น

แค่ไม่ยอมพูดหรือมี อ ะ ไ ร ที่ทำให้ไม่ยอมพูด และแม่ได้เผยว่า ปอ เคยบอกตนก่อนไป บ ว ช ว่าจะ ส า ร ภ า พ ความจริงทั้งหมด

ซึ่งตนก็รอดูอยู่ว่าจะพูด อ ะ ไ ร โดยแม่ว่า ไม่ได้ ติ ด ต่ อ กับปอเลยตั้งแต่วันที่ปอ บ ว ช และ ยื น ยั น ว่าไม่ได้รับ เ งิ น จากปอ และโรเบิร์ตเลย

ล่าสุด ด้านโอเด็ด เฮนเรียต อ ดี ต นาง แ บ บ ดัง ที่ใช้ ชี วิ ต คู่กับ ส า มี อยู่ที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ได้เผยว่า หลังจากที่ได้ฟังแม่ สั ม ภ า ษ ณ์ เสร็จ

ตนถึงกับ คั น ป า ก อย่างมาก จึงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงแม่ และได้บอกว่า ตัว ป. ก็คือ แ ฟ น เ ก่ า  ตอ…กันทั้งบ้าน

นอกจากนี้โอเด็ด ก็โพสต์ครั้งว่าถ้า แม๊จะ ฟ้ อ ง ก็ ฟ้ อ ง ได้เลย จะได้รู้ เ  งิ น ใครหนากว่ากัน ท น า ยพร้อม

โพสต์

โอเด็ด

แม่แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *