แต๊งค์ เปิดข้อความปริศนา เรื่องแตงโม

หลายคน อ ด เป็น ห่ ว ง ไม่ได้ “แต๊งค์ พงศกร” อ ดี ต คน รั ก ของ” แตงโม นิดา”

ที่ได้ อ อ ก มาประ ก า ศ ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ใน ค ดี ของแตงโม แต่ ก ลั บ โ ด น ขู่

แค่อยากจะ ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับ “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)​” หลัง เ สี ย ชี วิ ต ป ริ ศ น า

โดยก่อนหน้านี้ ห นุ่ ม แต๊งค์ ก็ โ ด นหลังมีคนไม่ ป ร ะ ส ง ค์ ดีส่ง มี ด มาถึงหน้าบ้านด้วย

ล่าสุด แต๊งค์ได้ โ พ ส ต์ ข้อความ ล ง โ ซ เ ชี ย ล มีคนส่ง แ ช ท มาให้

ใช้ชื่อว่า “เสี่..ยแป๊ป สาย เ ถื่ อ … น” ใช้คำที่ ห ย า บ หนุ่มแต๊งค์จึงได้เข้าไป ต อ บ ก ลั บ

ทำให้มี แ ฟ น ๆ แ ห่ คอม เ ม น ต์ รั ว ๆ อ า ทิ เช่น รูปก็อาจจะเป็นรูปคนอื่น

ข อ ให้คนดี ป ล อ ด ภั ย เสมอ ค่ ะ, สู้สู้ , อ ย่ า ไป ยุ่ ง กับคน ป ร ะ ส า ท เลย ค่ ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *