เอ ลั่น จะไม่ยอมทิ้งเบิร์ด ให้งานทำแล้ว

จากกรณี ผู้ จั ด ก า ร นัก แ ส ด ง ชื่อดัง เอ ศุภชัย แถมยังเพื่อน ส นิ ท กับ น า ง เ อ ก ตัวแม่อย่าง อั้ม พัชราภาอีกด้วย

โดยเจ้าตัวนั้น มาจาก ต่ า ง จั ง ห วั ด และเริ่มเข้าสู่การเป็น แ ม ว ม อ ง เรียกว่าเป็นคนที่มีความ ส า ม า ร ถ และ ฝี มื อ

จึง ก ล า ย เป็นที่รู้จักและ นั บ ถื อ กับใครหลายคน ทั้งนี้ ได้เป็น ผู้ จั ด ก า ร ของ ด า ร า ร ะ ดั บ ซุ ป ต า ร์

แถว ห น้ า ของ ไ ท ย อีก ห ล า ย คน เลยทีเดียว ปั จ จุ บั น นั้นเจ้าตัวค่อยข้างมี ฐ า น ะ ที่ดี จึงมักจะ ยื่ น มือเข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ คนอื่นๆมากมาย

ต่อมาด้านเอ ได้เผยว่าเจ้าตัวนั้นอยากที่จะเข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ เบิร์ด แฟนของแตงโม เพราะรู้สึกรัก เ อ็ น ดู และเบิร์ดก็ยังเป็นคนดี ขยัน

จึงอยากที่จะชวนเข้ามาทำงาน เ บื้ อ ง ห ลั ง  ด้วยกัน อยากให้เบิร์ด มีหน้าที่การงานที่ดี และ มั่ น ค ง แต่อย่างไรก็ตาม หนุ่มเบิร์ดได้เผยว่า

ตนขอใช้ ชี วิ ต ไปตามทางของตัวเอง แ บ บ เดิมดีกว่า อยากที่จะส ร้ า ง ทุกอย่างด้วยตนเอง ด้านเอ ก็ ยื น ยั น ที่จะคอย ช่ ว ย เ ห ลื อ ต่อไปเรื่อยๆ

สุดท้ายด้านเบิร์ดได้ทำ เ สื้ อ ที่ส ก รี น ลายที่ ตนกับแตงโม ช่วยกัน อ อ ก แ บ บ และเป็น ล า ยที่แตงโมชอบ เตรียมออกมา ข า ย ให้กับแฟนๆ

เอ

หนุ่มเบิร์ด

เอ อั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *