สันธนะ เผยมีข้อมูลสำคัญ 2 ปม แตงโม

ก่อนหน้านี้ทางด้าน รองต่อ สันธนะ อ ดี ต ตำ ร ว จ ได้ไปร่วมไว้ อ า ลั ย กับ ด า ร า สาวแตงโม นิดา ที่ท่า เ รื อ พิบูล

ต่อมาได้เดิน ท า ง มาที่ สภ. เ มื อ ง นนท์ เพื่อแสดงตัวเป็น พ ย า น ที่นำ ข้ อ มู ล ตนเองได้รู้มาจาก

คน ใ ก ล้ ชิ ด ของ บุ ค ค ล บนเรือ ที่ พู ด ถึ ง เรื่องราวที่ เ กิ  ด ขึ้ น บนเรือ และมีการทำ ล า ย ห ลั ก ฐ า น สำคัญ

ทั้งนี้ตนเชื่อว่า แตงโม ตกจาก เ รื อ ไม่ใช่ อุ บั ติ เ ห ตุ อาจมี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับคนมี สี และตนได้พูดไปแล้ว

แต่เรื่องยัง เ งี ย บ ก็ไม่ แ ป  ล ก ใจว่าทำ รี บ ส รุ ป สำ น ว น ค ดี ว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ

ส่วนตัว เ ชื่ อ ว่าแตงโม อ า จ ถูกคนในเรือ ก ร ะ ทำ จนต้อง ก  ร ะ โ ด ด น้ำ ห นี หรืออาจมีการ ก ร ะ ทำ บางอย่างที่ทำให้แตงโม ต ก น้ำ

ถ้า พ นั ก ง า น  ส อ บ ส ว น ยิ น ย อ ม ให้ตนไปให้ ป า ก คำ ใน ฐ า น ะ พ ย า น ตนก็พร้อมจะนำ ข้ อ มู ล ให้กับ เ จ้ า ห น้ า ที่

แต่ถ้า เ จ้ า ห น้ า ที่ไม่ ย อ ม รั บ และความ จ ริ ง ถูก เ ปิ ด เ ผ ย ขึ้นมา  ตำ ร ว จ ที่ทำ ค ดี ต้องมีความ ผิ ด ด้วย

สันธนะ

ท่าเรือ

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *