พระครูขนเงินสดเป็นปึกๆ ตั้งโต๊ะแจกชาวบ้าน

วันที่ 5 มี.ค เวลา 13.00 น. ที่ วั ด พ ร ะ ธ า ตุ พนม ว ร ม หา วิ ห า ร อ.ธ า ตุ พ น ม จ.น ค ร พ น ม ช า ว บ้าน

พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า และ ป ร ะ ช า ช น ที่มาทำ บุ ญ ที่ วั ด กว่า 1 พั น คน แ ห่ พากัน เ ข้ า แ ถ ว ต่ อ คิ ว รอรับ เ งิ น

บริ เ ว ณ หน้ารูป ปั้ น ท้ า ว เ ว ส สุ ว ร ร ณ พ ร ะ ครูพนมปรีชากร หรือ พ ร ะ ครูไก่ เ ล ข า นุ การ เ จ้ า อ า ว า ส และ ผู้ ช่ ว ย

โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ก “บุ ญ รอบแรกผ่านไป 5 แ ส น บ า ท รอบสองพรุ่งนี้เวลา 13.00 น. อีก 5 แ ส น บ า ท

พ ร ะ ครูไก่ ตั้ ง โ ต๊ ะ นำ เ งิ น ฉ บั บ ละ 500 บ า ท 10 ปึ้ ก เป็นจำนวน 5 แ ส น บ า ท มา แ จ ก จ่ า ย ชาวบ้าน

ต่ อ แ ถ ว กั น ย า ว ถึงหน้าประตูทาง เ ข้ า-อ อ ก เ นื่ อ ง จากวันที่ 1 มี.ค ที่ ผ่ า น มา ถู ก ล อ ต เ ต อ รี่ จำนวน 3 ใบ

และยัง นำ เ งิ น ถ ว า ย เ ณ ร และ แ จ ก เ จ้ า หน้าที่ ภ า ย ใ น โรงเรียน พ ร ะ ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม ทำให้ ช า ว บ้าน เ ชื่ อ ส นิ ท ว่าได้ โ ช ค ก้ อ น โ ต

และ คิ ด ว่า 5 แ ส น คงจะ ไ ม่ พ อ จึ ง เ พิ่ ม อีก 3 แ ส น ให้ทุกคน ส ว ม หน้า ก า ก อ น า มั ย ด้วย พร้อม เ ต รี ย ม เ จ ล ล้ า ง มือ

และบอกอีกว่า นำ ธู ป ไป จุ ด ที่หน้า รู ป ปั้ น ท้ า ว เ ว ส สุ ว ร ร ณ ไ ด้ เลข 605

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *