เผยวินาที แตงโม ตกเรือ

เรียกว่ายัง ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคน ยังให้ความ  ส น ใ จ อยู่มากกับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ แตงโม นิดา

ทำเอา ช  า ว เ น็ ตต่าง ส ง สั ย ก่อนหน้าที่ แตงโม จะ พ ลั ด ต ก เ รื อนั้น ได้มีเรื่องราว อ ะ ไ ร เ กิ ด ขึ้นบนเรือหรือไม่

ล่าสุด ได้มีภาพจาก ค ลิ ป กล้อง ว ง จ ร ปิด บริเวณ ป ร ะ ตู ร ะ บ า ย น้ำ วั ด ลุ่มริมเจ้า พ ร ะ ย า

ซึ่งย้อนดูจะเห็น เ ว ล า ระบุที่ 22.30 ของวันที่ 24/2/65 จะเห็นเรือที่แตงโมกับเพื่อนๆ วิ่งมาจาก พ ร ะ ร า ม7

ไปถึงท่ าเ รื อ พิ บู ล 1 แต่หลายคน สั ง เ ก ต เห็นถึงความ เ ร็ ว ของเรือมีการ ช ะ ล  อความ เ  ร็ ว และวนเรือ  ก ลั บ

คาดว่าน่าจะเป็น จั ง ห ว ะ ที่แตงโมตกน้ำ แล้ว ว น หา จนถึงเวลา 22.55 ก็ได้มีเรือเร็วจาก อู่NBC มาช่วยหา ถือว่าเป็น ห ลั ก ฐ า น ชิ้นใหม่

ทั้งนี้ ช า ว เ น็ ต ต่างพากัน ซู ม ภาพดูช่วง วิ น า ที ที่แตงโม ต ก จ า ก เรือ ว่าเหมือนมี อ ะ ไ ร ร่ ว ง จากเรือ เป็น เ ห มื อ น คน ห ง า ย หลังและมี ก ร ะ โ ป ร ง สีขาว ทำให้เชื่อว่านั่นคือ แตงโม

ต่อมา ชาย อานันทวีป ได้เผยภาพแผนที่ ที่วาด แ ถ บ สีแดงไว้ โดยขอความ ร่ ว ม มื อ จากคนแถวนั้นที่มีภาพ ว ง จ ร ปิ ด ช่วยหา ห ลั ก ฐ า น หน่อย

แตงโม

ภาพ

เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *