เปิดคลิปแฉ ดารา ค หลอกเงินนักศึกษา 15 ล้าน

จากกรณีที่ทางด้าน ท น า ย ชื่อดัง รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ออกมาเผยผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตัวเอง ที่ว่า ตอนเย็นจะมีข้อ มูล ด า ร า ไป ห ล อ ก เด็กนักศึกษาปี1 สูญ เ งิ นไป 15 ล้าน

ต่อมาด้านเฟซ บุ๊ค ท น า ย คู่ใจ ได้ออกมาเผยว่า นัก ศึ ก ษ า ปี 2 เล่นเกม อ อ น ไ ล น์ ล๊อคอินผ่านเฟซส่วนตัว อยู่ๆ ด า ร า ค. ส่ง แ ช ท เฟซมาว่า

มีหลาย ห น่ ว ย ง า น กำลังหาเด็กส่งทีม แ ข่ ง โ ป๊ ก เ ก อ ร์ เยาวชน และ ด า ร า ค. ชัก ชวน ให้ลง ส มั ค ร เป็น นั ก กี ฬ า โป๊กเกอร์ ไป แ ข่ ง ขั น ต่าง ประ เทศ

มีค่า ส มั ค ร 2 พันบาท และค่าเดิน บั ญ ชี 8 พันบาท เพื่อที่จะเป็นพนักงาน บ ริ ษั ท ของ ด า ร า ค. และได้สร้างความน่า เ ชื่ อ ถื อ ที่ลง แ ข่ ง ในต่าง ประ เทศ

เมื่อด้านนักศึกษาเห็นว่า เล่นอยู่แล้ว จึง ส น ใ จ แล้วสมัครไป ได้ โ อ น เ งิ น ให้ ด า ร า ค. จำนวน 1 หมื่นบาท ซึ่งมีบางช่วงได้ วี ดิ โ อ คอล ทำให้เห็นหน้าและจำได้ว่าเป็น ด า ร า ที่เคยออก ข่ า ว

จากนั้น ด้าน ด า ร า ค.มีการ แ จ้ งว่า ยังไม่มี เ งิ นเข้ามา เหมือน โ อ น ครั้งแรกไม่สมบูรณ์ เลยให้ โ อ น ซ้ำอีก เพื่อให้ บั ญ ชี ส มบูรณ์

ด้วยความที่อยากเป็นนัก กี ฬ า โป๊ก เกอร์ เลยเชื่อและ โ อ นไปซ้ำๆ โดยด้าน ด า ร า ค. บอกว่าจะได้ เ งิ น ส่วนนี้คืน ตอนเดิน ส เ ต ท เ ม้ น ต์ เสร็จ สม บูรณ์

พอ โ อ น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1.5 ล้าน จนไม่มีแล้ว เลยไป ยื ม เ งิ น เพื่อนผู้หญิง รวมทั้งแม่กับป้า เพื่อมา จ่ า ยให้นายค. ต่อมานายค. ให้เพื่อนตนไป เปิด บั ญ ชี เพื่อจะได้ โ อ น เ งิ น คืนโดยตรง

และหนึ่งในนั้นคือ เพื่อนนักศึกษาปี 1 สู ญ เ งิ น ไปอีก 15 ล้าน นายค.ได้เผยว่ามีค่า ดำ เ นิ น ก า ร ต่างๆ จะคืน เ งิ นให้เมื่อเดิน บั ญ ชี สมบูรณ์ ด้วยความที่อยากได้ เ งิ น คื น

จึงต้องหา เ งิ น มาโอนให้นาย.ค เรื่อยๆ ทั้งนี้ตนและเพื่อน โ ด น ขู่ หนักว่า ได้เข้าไป พั ว พั น กับเว็บ พ นั น แล้ว เพราะมีชื่อ โ อ น เ งิ น เข้าบัญ ชีการ พ นั น

ถ้าไม่โอนเพิ่ม จะถูก ดำ เ นิ น ค ดีต าม ก ฎ ห มา ย ในข้อหา ป ล อ ม เอกสาร ฟอก เ งิ น พอแม่ตนรู้เรื่องจึง เอา โ ท ร ศั พ ท์ ไป กู้ ข้ อ มูล จนรู้เรื่องราวทั้งหมด และแม่โทรไปคุยกับนาย ค.

ก็ โ ด น ขู่ว่าจะส่งคนมา ทำ ร้ า ย และนายค.บอกว่า เขา แ บ็ กใ หญ่ ใครก็ทำ อ ะ ไ รไม่ได้ ทำให้แม่เกิดความ ก ลั ว ต้อง ห นี ไปอยู่ที่อื่นและให้ตน ห ยุ ด เรียน

ท น า ย รณณรงค์

 

เพจดัง

ดาราดัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *