แคทรียา-พลอย ชิดจันทร์ เล่นบทเมื่อ2ปีที่แล้ว ทำทุกคนอึ้งมาก

ช๊ อ ก กันทั้ง ป ร ะ เ ท ศ หลัง จ า ก “คุณแม่แตงโม” ด า ร า ส า ว ที่ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก การ ต ก เรือกลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

“คุณแม่แตงโม” ได้ไป อ อ ก ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส ของ “หนุ่ม ก ร ร ชั ย” เมื่อวันที่ 4 มี.ค ที่ ผ่ า น มา

เ ผ ย ว่าให้ อ ภั ย ไ ฮ โ ซ ปอและโร เ บิ ร์ ต 100 % เพราะให้ เ งิ น เ ยี ย ว ย า 30 ล้ า น และให้ อ ภั ย เพื่อน ส นิ ท อย่าง แอนนา-ฮิ ป โ ป แค่ 50 %

เพราะ โ ก ร ธ ที่แอนนาจะเปลี่ยน ส ถ า น ที่ จั ด ง า น ศ พ ไม่บอกแม่ก่อน ทำให้มี ช า ว เ น็ ต เข้ามา วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ คุณแม่ ยั บ

วันที่ 5 มี.ค คุณแม่ เ ปิ ด ใจอีกครั้ง ผ่ า น ร า ย การ “อี จั น บั น เ ทิ ง” เรื่อง เ งิ น คุณแม่แค่ ส ม มุ ติ ให้ฟัง ไม่ได้ เ จ ต น า เ อ า เ งิ น ตอนนี้

เพราะรู้ว่าแตงโม รั ก เพื่อนทุกคน ส่ ว น เพื่อนถ้ามา ข อ โ ท ษ อีก ค รั้ ง คุณแม่ก็ ย ก โ ท ษ ให้ เพราะคุณแม่ ไ ม่ เ ค ย โ ก ร ธ ใคร

ล่ า สุ ด “แค ท รี ยา อิ ง ลิ ช” โ พ ส ต์ ค ลิ ป ฉาก ห นึ่ ง ของ ล ะ ค ร “ส า มี สี ท อ ง” ผ่าน อิ น ส ต า แ ก ร ม ฉากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

เป็น ค ลิ ป เล่น ซี น อ า ร ม ณ์  กับ “พลอย ชิ ด จั น ท ร์” โดยมี บ ท ส น ท น า ที่ว่า

ทำให้คนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง และ แ ฟ น ค ลั บ เข้า ค อ ม เ ม น ต์ เป็น เ สี ย ง เ ดี ย ว กันว่า ” เ ป๊ ะ ม า ก ”

ภาพของ แค ท รี ย า

ภาพของ พลอย ชิ ด จั น ท ร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *