ลูกศิษย์วัดท่าไม้ เผย หมดศรัทธา ติดสติกเกอร์มา 10 ปี

คน แ ห่ แกะ “ส ติ ก เกอร์วัดท่าไม้” หลังวัด บ ว ช พ ร า ห ม ณ์ ให้ ไ ฮ โ ซ ปอ และโรเบิร์ต ณ ธ ร ร ม สถาน วิ โ ม ก สิ ว า ลั ย

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็น ส า ข า ของวัดท่าไม้ วันที่ 18 มี.ค.65 ข่าว ส ด อ อ น ไ ล น์ ได้พูดคุยกับ น.ส.แววตา​ สกุล เ ว ส ส ะ​

อายุ 32 ปี ลูก ศิ ษ ย์ วัดท่าไม้ ที่ เ ผ ย แพร่ ค ลิ ป ใน TikTok แ ก ะ ส ติ ก เกอร์วัดท่าไม้หลัง ร ถ อ อ ก

หลัง ติ ด มา น า น เป็น 10 ปี แสดงความ คิ ด เ ห็ น ว่า พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ยังไม่น่ารีบ บ ว ช ให้ เพราะความ จ ริ ง

ยังไม่กระ จ่ า ง ยังเป็นที่ ส ง สั ย ของ ป ร ะ ช า ช น ตอนแรกก็ไม่ คิ ด จะ เ อ า ออก “ไม่ เ อ า แล้ว ล า ข า ด กันเลยแล้วกัน 10 ปี ต้องจาก ล า”

แต่เหลือแต่คำว่า “ไม้” เอาไว้ ว่าครั้งหนึ่ง เ ค ย ไป วั ด นี้ แต่ลูก ศิ ษ ย์ หมด ศ รั ท ธ า กันทั้งนั้นเลย ห ม ด ความ เ ลื่ อ ม ใ ส

และปัจจุบันวัดนี้มีแต่ เ ซ เ ล ป คน ดั ง คน ร ว ย มีชื่อ เ สี ย ง ที่จะเข้า ห า ท่านได้ง่าย ไม่เหมือน ส มั ย 10 ปีก่อน

ส่ ว น เรื่องที่ แ ถ ล ง เมื่อเช้าถ้าไม่ใช่เรื่อง เ กี่ ย ว กับ คุ ณ แตงโม ก็ไม่ ส ม ค ว ร ออกมาพูด เพราะ ท่ า น บอก ค ลิ ป สำ คั ญ

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ได้อยากรู้ ที่ทุกคนอยากรู้คือ เ กี่ ย ว กับเรื่องของ คุ ณ แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *