เปิดบ้าน กระแต อาร์สยาม แอร์ราคาหลักล้าน

นัก ร้ อ ง สาว “กระแต อาร์ ส ย า ม” ก่อนหน้านี้เธอได้ อ อ ก มา เ ผ ย ร า ค า ง บ ป ร ะ ม า ณ บ้านหลังโตที่กำลังสร้าง

ที่ความ อ ลั ง ก า ร แบบ ขั้ น สุ ด ไปเลย สำหรับบ้าน ห รู ใน ฝั น ของ ศิ ล ปิ น ลูกทุ่งสาวสาย แ ด น ซ์

แค่ ร า ค า แอร์บ้านก็ปาไป 2 ล้ า น แล้ว เธอได้ เ ผ ย ถึง ส า เ ห ตุ ทำไม แ อ ร์ ต้อง 2 ล้ า น ว่า

กระแตเองไม่ได้มีความรู้ทางนี้มาก่อน คนที่รู้จักก็ให้ ใ บ เ ส น อ ร า ค า มา แ อ ร์ แบบนี้คือ แ อ ร์แบบ VRV

เป็น แ อ ร์ ที่ โ ร ง แ ร ม ติดกันได้ทั้งความ เ ย็ น และ ส บ า ย ทั่วถึง ตอนแรกที่ได้ ใ บ เ ส น อ ร  า ค า มาก็ ต ก ใ จ

แต่ทาง อิ น ที เ รี ย ที่ดู แ ล บ้านช่วยดูให้ ก็ ยื น ยั น ว่า ร า ค า นี้ไม่ได้ แ พ ง สำหรับ แ อ ร์ ร ะ บ บ นี้

และล่าสุด แ อ ร์ ตัว ดั ง กล่าวก็ได้ เ ดิ น ทางมา สู่ บ้ า น หลัง ง า ม ของเธอแล้ว

ส า ว กระแตได้ เ ผ ย ภาพ เ จ้ า ห น้ า ที่ มาส่ง แ อ ร์ ใหม่ ที่ ร า ค า 2 ล้ า น ใหญ่ เ ว่ อ ร์ จ น ต้องใช้ เ ค ร น ย ก

ภาพของ กระแต อาร์ ส ย า ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *