ตร.ดวงเฮง ถูกหวย 180 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

จากก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงกลางปี 2560 ได้มี ข่ า ว เป็นที่ ฮื อ ฮ า อย่างมากใน โ ล ก อ อ น ไ ล น์ เมื่อได้มี ตำ ร ว จ ด ว ง เฮง

คือ พ.ต.อ. (พิเศษ) ศรศักดิ์ อ ดี ต รอง ผบก. ปปป อายุ 75 ถูก ร า ง วั ล ล๊อตตารี่ ได้รับ เ งิ น 180 ล้านบาท

งวดประจำวันที่ 16/07/60 หมายเลข 820427 เรียกว่าเป็นการสร้างป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไทยหนึ่งเดียวที่เป็นผู้โชคดีได้รับ เ งิ น รางวัลมากที่สุด

ล่าสุด ได้รับรายงานว่า ทางด้าน ศรศักดิ์ ได้เสียชีวิตในบ้านพัก ย่านนนทบุรี โดยเหมือนคนนอนหลับ ตั้งแต่วันที่ 9/10/64

จากนั้นด้านลูกสาว ปาล์มมี่ วรสุนทรี เผยว่า ก่อนหน้าที่จะคุณพ่อจะ เ สี ย ชี วิ ต ได้ซื้อบ้านอีก 1 หลัง

แล้วก่อตั้งเป็น มู ล นิ ธิ เพื่อที่จะช่ ว ย เ ห ลื อ สังคมและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้านคุณพ่อ โ ร ค ประจำตัว

คือ เ บ า ห ว า น กับ หั ว ใ จ หมอได้ แ น ะ นำ ว่าควร พั ก ผ่ อ น และดื่มน้ำมากๆ ถ้าดื่มน้ำ น้ อ ย

จะทำให้ เ ลื อ ด ข้ น ก่อให้เกิด ลิ่ ม เ ลื อ ด ที่ไม่สามารถไปเลี้ยง หั ว ใ จ ได้ และยังมีการฉีด วั ค ซี น บางตัวที่ต้องฉีดบ่อยๆ ก็มีส่วนด้วย

บ้าน

ศรศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *