ส่องทรัพย์สิน พิ้งกี้ ที่ถูกDSI ยึด

จากกรณีก่อนหน้านี้ ที่ทางด้าน น า ง เ อ ก สาว พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมด้วยคุณแม่ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ ส อ บ ส ว น พิเศษคดี

เข้า ค ว บ คุ ม ตัวส่งเข้า เ รื อ น จำ หลัง ศ า ล ไม่อนุญาตให้ประกันตัวใน ค ดี แชร์ FOREX 3D

ล่าสุด มีความ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จากเจ้าหน้าที่ DSI เป็นการส่งมอบ ท รั พ ย์ สิ น ของนายอภิรักษ์ (พี่ชาย)

ผู้บริหาร FOREX 3D กับพวกที่เป็น จำ เ ล ย ใน ค ดี นี้ ซึ่งมี มู ล ค่า กว่า 200 ล้านบาท โดยมีรายการ ท รั พ ย์ สิ น

จำนวน 173 รายการ ดังนี้ รถยนต์ 14 คัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 แปลง ป้าย ท ะ เ บี ย น รถสวย 9 หมายเลข

รถโกคาร์ท 11 คัน ชุดออก กำ ลั ง ก า ย 54 ชุด รวมไปถึงทอง รู ป พ ร ร ณ เครื่องประดับ นาฬิกา

และ ท รั พ ย์ อื่นๆอีกด้วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ ขั้ น ต อ น การ เ ฉ ลี่ ย ทรัพย์

เพื่อ เ ยี ย ว ย า ให้กับผู้ เ สี ย ห า ย ที่ถูก ห ล อ ก ล ว ง ตามขั้นตอนของ ปปง

รถยนต์

ถูก DSI ยึด

สาวพิ้งกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *