จิน เดือด กินพริกไทยระวังโง่ แฟนๆลั่นไปให้สุด

เป็นอีกคน ห นึ่ ง ที่ไม่มี ใ ค ร ไม่ รู้ จั ก สำหรับ “จิน จรินทร์ ธ ร ร ม วั ฒ น ะ” หรือที่ คุ้ น หน้า คุ้ น ตากันดี

ใน นาม ส า มี คู่ ชี วิ ต ผู้ จั ด นั ก แ ส ด ง พิ ธี ก ร ชื่อ ดั ง อย่าง “หนิง ปณิตา”

ที่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ ช า ว เ น็ ต และ แ ฟ น ค ลั บ ผิ ด ห วั ง อย่าง แ น่ นอน หลัง โ พ ส ต์ ถึง “พริกไทย”

จิน ได้ โ พ ส ต์ ภาพข้อความผ่าน ไ อ จี ส่วนตัว ฟ า ด แ ร ง แบบไม่ ยั้ ง เลยทีเดียว ว่า

“ต่อไปนี้จะกินพริกไทย ต้อง คิ ด ก่อนนะ ก ลั ว พริกไทย ห ม ด อายุ เ ห ย า ะ ใส่อา ห า ร แล้วเดี๋ยวจะ โ ง่ ”

โดยระบุ แ ค ป ชั่ น ภาพนี้ว่า กินพริกไทย เ ย อ ะ ๆ มันก็ อ ร่ อ ย นะ ฉ ล า ด ด้วย ฉ ล า ด ยังไง แต่ไม่ โ ง่ แน่นอน

ทำให้มี ช า ว เ น็ ต แ ฟ น ค ลั บ เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ จำนวนมาก อ า ทิ แ ร ง มากกก พ่ อ จิน!! ส ะ ใจ ดี ค ะ ,

กินพริกไทยยังไงให้ โ ง่ และ เ จ็ บ ป ว ด , ต้องเปิด ท วิ ต ดูเลยตาม ขุ่ น พ่อไม่ ทั น , ไปให้ สุ ด ค่ะ คุ ง จิน เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *